fam_mi_53

fam_mi_53

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFF Town, MFP Migrant
@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of MFT:    brms
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFP:    brms
@MT of MFT:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFP:    be+brms
@FL of MFT:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFP:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFT:    a što ty varýš ?
*MFA:    malinu pryvëz , persname ljubêc´ .
*MFT:    +< sadovâjê ?
*MFA:    aha .
*MFA:    ja , étâ samâ , dve bankê pastavêlâ s (.) paréčkâmê .
*MFA:    s smarodzênâj , ni s paréčkâmê .
*MFA:    a étu , jeslê b (.) bylâ u minja zaútrâ vrémê s´jezdzêc´ , ja b lučšý paréčku , u nix tam mnohâ , snila by i (.) s étâj malinâj .
*MFA:    ja ljublju žyle , što b zapâx byl .
*MFA:    dumâju , oj , vdruh prâpadzët , a ana ljubêc´ , dyk xaj budzêc´ varén´nê .
*MFT:    xârašo .
*MFT:    a (.) persname učýccý (.) tut vot na letnêj , ana xodzêt ?
*MFA:    ani +/.
*MFF:    pa vsimu gorâdu .
*MFA:    oj , mučýjuccý , pa vsimu horâdu , nu .
*MFA:    hâvarylâ , tak nêudobnâ , tak žaroj étâj , kada@w (.) visna , osên´ .
*MFT:    a jeslê jexâc´ , smatréc´ tam što-nibudz´ , tak étâ na dâlhabrodskâj , dze-tâ vozlê traktârnâhâ .
*MFA:    dze hlaúny , da ?
@New Episode
*MFA:    da , da , da .
*MFA:    tam , ana hâvarylâ , točnâ .
*MFA:    vo tuda , v uhâl , dze cexnêkum byl kada-tâ@w , étât samy , pâlêcixničýskê , vot at traktârnâvâ vlevâ .
*MFA:    nu jeslê užé vdruh što , ni pastupêc´ , dyk tady u kêravan´nê jeslê budzêcê âddavac´ , dyk znajêš , kakoj xarošýj ?
*MFA:    vot jak na zjalëny luh jexâc´ , katoryj , jak praspekt minajêš , i srazu .
*MFF:    šyrokâvâ , dyk tam (.) tvorčêskêjê spêcial´nâscê , tam ni cixničêskêjê , tam netu takix .
*MFF:    rêžysurâ tam jesc´ , tam prâdzjusirâvânêjê , vot étâ .
*MFT:    nu vot my iščo tut (.) xacelê na (.) bêâcixničýskêjê i mêdycynskêjê âparaty xx f pâlêcixničýskâm .
*MFT:    i opcêkâ yliktronnâjê , lazêrnâjê .
*MFA:    tožý sâvrymennâjê , xarošýjê , ale ž tam tožý pâstajannâ +/.
*MFT:    +< nu , vot étâ dvacýc´ šésc´ čýlavek (.) f prošlâm hadu bylâ .
*MFT:    a z´dzes´ (.) čytyrnâcýc´ čýlavek hrupâ .
*MFA:    ran´šý ž , ja hâvaru , bylâ dvacýc´ čytyrý čýlavekâ na mestâ , dvacýc´ dva , étâ (.) vabščé âbaldzec´ .
*MFT:    xacja persname persname pâstupalâ f prošlâm hadu , ana ni prašla v narxoz , a pašla sjudy , u kêravan´nê , na lazo (.) padalê .
*MFT:    nu ana poslê kolêdžý (.) prýdprýnimacêl´skâhâ .
*MFA:    +< cim bolêjê ž , vo vidzêš .
*MFT:    persname persname (.) tožý xočýc´ u narxoz .
*MFA:    ani âdzinakâvyjê s persname , da ?
*MFT:    ana tam xočýt na (.) tamožýnâjê što-tâ .
*MFA:    u béhéu jesc´ .
*MFA:    akončylê ž vo persname écê plimjan´nêcý i tak ustrojêlês´ udačnâ , takijê babkê hrabuc´ , persname ni xx naradâvâccý .
*MFT:    užo , tokâ@w ustrojêlês´ ?
*MFA:    placêt im .
*MFA:    dažý ni (.) to , što na toj hranicý , tam žý vabščé , dzistvicêl´nê im dajuc´ u lapu , a tut prostâ pâlučajut xârašo , zarplatâ xarošýjê .
*MFA:    tak vidzêš , zarplatâ jesc´ dažý u nas čytyrý mil´jonâ u ljudzej .
@New Episode
*MFA:    vot persname ž persname ciper tožý ustrojêúsê .
*MFA:    nu , on paka ni umejêt , hâvarylâ .
*MFA:    on tam simsot pâlučajêt , vâsimsot , nu úsë raúno .
*MFA:    dze éciketkê , étâ samâ , štampujuc´ , vot na vsë , na pil´menê , na (.) pivâ , na varén´nêkê .
*MFA:    vot za étu vot krasku , za étu , katoruju štampoúku , da , xto umejêt vot pravêl´nâ na écêx krasêščýx âparatâx , on pâlučajêt čytyrý mil´jonâ .
*MFP:    za vrédnâsc´ , navernâ , étâ kraskâ pâlêhrafičýskâjê .
*MFA:    da , za krasku za étu .
*MFA:    nu i patom očýn´ lihko ijo@w isporcêc´ .
*MFP:    urédnâsc´ , navernâjê , u nas za prostâ tak ni buduc´ placic´ .
*MFA:    dyk vot i ja udzivilâs´ +"/.
*MFA:    +" razvê takijê dzen´hê dze-nibudz´ u nas u bêlarusê dajuc´ ?
*MFA:    on hâvaryt +"/.
*MFA:    +" da , dajuc´ , jeslê plan idzët .
*MFA:    nu ani rabotâjut (.) ni âstanovâčnâ .
*MFA:    u nix tol´kâ adzin , pervâjê jênvarja , adzin dzen´ âstanaúlêvâčnâjê prâizvodstvâ , âstal´nojê usju darohu , use praznêkê .
*MFA:    try dnja robêc´ , try dnja domâ .
*MFF:    (..) o , étât klasnyj fil´m .
*MFA:    a , nu da .
*MFF:    <tri pljus dva>["] , ja tak ljublju .
*MFA:    kada@w âddyxalê na morê .
*MFT:    ja úsë smatru na étu žénščýnu , na vtaruju , kakajê ana sičas (.) strašnâjê .
*MFA:    ty znajêš écêx arcistâk ?
*MFT:    +< nu , pakazvâlê ž vo étu .
*MFT:    ijo@w ž častâ pakazyvâjut , facejêvâ , ana simpacičnâjê i ščas@w , xoc´ užé i starâjê , a ta@k +/.
*MFF:    belâjê katorâjê , aha , ja ijo@w tožý nidavnâ vidzêlâ .
*MFT:    ijo@w prostâ pakazyvâlê , dyk persname (.) maja +"/.
*MFT:    +" étâ vot étâ ?
*MFP:    včyra mârdzjukovu pakazyvâlê .
*MFP:    pra nijo , f kakix uslovêjêx ana dâžyvalâ .
*MFP:    nu , sjastra kryčalâ , što jany hljadzelê za nej .
*MFA:    xto bal´nyx sil´nâ xočý hljadzec´ ?
*MFA:    hâvarilê ž , ana sil´nâ byla bal´najê .
*MFF:    ja ijo@w iščo nidavnâ vidzêlâ , dyk narmal´nâjê .
*MFP:    jej žý bylo užo skol´kâ ?
*MFP:    užé vosêmsêt dva hady .
*MFT:    nu da , poslê insul´tâ .
*MFA:    toj samyj karačýncýú , von .
*MFF:    karačêncýv iščë snimaccý xočêt .
*MFA:    +< tozý vrémê , hljan´ , vosêmsêt dva hodâ .
*MFA:    kali tut bylo , kazalâs´ by , što na mnohâ mladšý .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page