fam_mi_32

fam_mi_32

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus, nan

@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFP Migrant, MFI na, MFF Town, MFS na

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|MFI|48;|female|peripher||na|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    nan|fam|MFS|19;|female|peripher||na|secondary||

@L1 of MFT:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFP:    brms

@L1 of MFI:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFT:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFP:    be+brms

@MT of MFI:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFT:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFP:    brms

@FL of MFI:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

@New Episode

*MFT:    persname , kak on s´jezdzêú (.) u polâck ?

*MFA:    u polâck , vo i ja ž u vyxadnoj u polâck +/.

@New Episode

*MFT:    byla ?

*MFA:    dumâju .

*MFT:    a , a ščas@w žý ž byú praznêk .

*MFA:    mne ni da praznêkâ .

*MFA:    mne ž nadâ babulê +/.

*MFI:    +< a (.) čivo ty jezdzêš ?

*MFA:    +< babulê pâxaronênâ , nadâ zâvezci (.) étu , šyl´dâčku .

*MFA:    budzêt žý ž pitnacýtâvâ prâvaslaúnâjê trojcý , a ú ix tam xodzêt ni na (.) radâúnêcu , a na trojcu .

*MFA:    guljan´nê budzê na kladbêščý .

@New Episode

*MFA:    nadâ zâvjazci étu vot , nu kak , mêtaličýskuju štučku .

*MFA:    a patom ja xacelâ vabščé prykleêc´ na dzjadz´kâvu +...

*MFA:    u dzjadzkâvu ž mahilu pâdxâranilê .

*MFA:    xacelâ ja pryklejêc´ , a persname hâvarit +"/.

*MFA:    +" aj , užé (.) prajdzët vrémê , pastavêm pamêtnêk na dvaix tada@w .

@New Episode

*MFA:    u pjatnêcu nanâč .

*MFA:    maršrutkâ xodzêc´ .

@New Episode

*MFA:    u minja byla , étâ , vizitkâ .

*MFA:    tyk ne , u minja adna tam v radonê vyklênčýlâ .

*MFA:    ana častâ jezdzêc´ f kâmândziroúkê i hâvaryt +"/.

*MFA:    +" mne čaščý nadâ , čém cibe .

*MFF:    možnâ žý pâzvanic´ .

*MFA:    nu kuda ?

*MFF:    nu étâ zé s vakzalâ maršrutkâ ?

*MFA:    ne .

*MFF:    a kakajê , č´asnâjê ?

*MFA:    uhu , jak toj persname .

*MFA:    any na vakzalê stajat , na procêú čysoú , vse maršrutkê , na vse nâpravlenêjê .

*MFA:    u čytyrý čysa vsihda tam stajac´ , na procêú časoú .

*MFA:    i kudy nadâ kamu , vot pažalustâ , prydzët , vizitku možýš vzjac´ , dâhâvaryccý .

*MFA:    dyk ani dzišéúlê , čém na vakzalê .

*MFA:    a na vakzalê vot dvacýc´ šésc´ tysêč , a tut tol´kâ simnacýc´ .

@New Episode

*MFT:    a jany u ljubojê vrémê jeduc´ , ilê imênnâ +/.

*MFA:    tol´kâ u čytyrý čysa .

*MFT:    +, čytyrý čysa ?

*MFA:    a pâčymu u čytyrý , ja ni znaju .

@New Episode

*MFT:    a naprocêú časoú , étâ (.) vozlê žédé vakzalâ , da ?

*MFA:    da , da , dze aksês , naprocêú aksêsâ .

@New Episode

*MFA:    nu kak , persname , tvai ékzamêny ?

*MFA:    kančajuccý ?

*MFA:    užé vypusknoj ?

@New Episode

*MFA:    tésty narmal´nâ ?

*MFA:    ničohâ , nekudy pastupêš .

*MFA:    oj , nu jezdzêlâ ž ja v étu , dze ty ljubêš , u étu samuju , u lošýckê park .

@New Episode

*MFA:    a ja ž tady ni razu ni byla .

*MFT:    prošly raz my ž jezdzêlê , persname (.) sibe kupilâ (.) karzinku .

*MFA:    karzinku mnohêjê kupljalê .

*MFA:    ja tožý xacelâ na jajcâ kupic´ polkarziny .

*MFA:    karzinkâ célâjê , zakruhlên´kâjê , trycýc´ tysêč , i pitnacýc´ byla polkarzinkê .

*MFI:    ja ni na jajcâ , ja bal´šuju kupilâ .

*MFA:    ne , a ja na jajcâ .

*MFA:    vo , dumâju , jak pakrasêm na pasxu i pastavêm pâsrydzi stala polkarzinâčkê , pâtamu što ana malâ mestâ zânimajêc´ .

*MFA:    adna scenkâ prjamajê , a tut kruhlên´kâjê .

*MFA:    nu takajê úžé krasivâjê !

*MFA:    nu takajê prelêsc´ !

*MFT:    a što ty vabščé kupilâ ?

*MFA:    karcinku krasivuju (.) s étâvâ samâvâ , cvitočkê s étâvâ , s atlasâ , s lentâčkê , da , atlasnâ vyšýtâjê .

*MFA:    a (.) vazâčkâ na karcinkê plicënâjê (.) s étâvâ , s salomkê , i (.) tak vot u ramâčkê .

*MFA:    malên´kâjê .

*MFI:    mne tam u prošlâm hadu panravêlâs´ cipâ dzerýúcý , i takijê , bisêr tam .

*MFI:    ja úsë xacelâ +...

*MFI:    trycýc´ sem tysêč .

@New Episode

*MFA:    oj , tam takajê krâsata !

*MFA:    nu tam takajê krâsaciščý , tam âbaldzec´ !

*MFA:    dyk vo (.) jijo tut ne bylâ .

*MFA:    vot vidzêš .

*MFT:    vot étu ja kupljalâ +...

@New Episode

*MFT:    mne tam tožý neštâ bylo panravêlâs´ , ja úsë xacelâ , xacelâ .

*MFA:    nu dostâčkê vot na kuxnju krasivyjê viselê .

*MFA:    tak , dasku , vot rézâc´ xleb , pâdlažyc´ na étâ .

*MFA:    a , nu vot karzinâčkâ malên´kâjê , tokâ@w vot kak étâ , tokâ@w polkarzinkê .

@New Episode

*MFA:    mnohâ čaho bylo .

*MFA:    écê xlebnêcý +...

@New Episode

*MFT:    ci kupljaú tam xto ?

*MFA:    ne , takojê ni kupljalê .

*MFA:    možý , xto patom dze-tâ i (.) vybêrýt .

*MFT:    jeslê b byú (.) u kaho kocêk +...

*MFT:    u persname josc´ .

*MFT:    u mjane josc´ halovy .

@New Episode

*MFI:    net , persname holâvy astaú , možýt , on uxu budzêt varyc´ na dačý .

*MFA:    xaj jon rybu lovêc´ .

@New Episode

*MFT:    ja pomnju tožý cipâ ânikdotâ .

*MFT:    iščo kada@w my tokâ@w zâsiljalês´ , nu , ja tahda očýn´ (.) častâ úspâminalâ .

*MFT:    kada@w zâsjalilês´ , tut hod pražylê .

*MFT:    a ú nas (.) bylâ koškâ , a ú persname ne bylâ .

*MFT:    ina@w tožý , persname , nâkupljalâ čo-tâ@w écêx (.) karpâú , da .

*MFT:    prýnisla céluju kuču haloú (.) našýj koškê .

*MFT:    a u nas byú cêlifon tady , a u ix ne bylâ .

*MFT:    nu i zvonjuc´ (.) im , i zavuc´ persname .

*MFT:    my zavëm persname pa bâtaréjê (.) k cêlifonu .

*MFT:    persname pryšla , pâhâvarylâ .

*MFT:    i skazalâ , što k nej prýjazžajuc´ rodstvên´nêkê tam .

@New Episode

*MFT:    na nâvasel´lê .

*MFT:    a ana +"/.

*MFT:    +" aj-jaj , nadâ nâvasel´lê (.) dzelâc´ .

@New Episode

*MFT:    persname , dyk davaj tabe halovy +...

*MFT:    ana srazu ni pânjala .

*MFA:    a ja , slyšýš , étâ samâjê , akazyvâjêccý , rabotâju s étâj , s takoj krasivâj persname .

*MFA:    étâ mne persname hâvayt@w , takajê vot persname strojnâjê , značýt , u našým pad´´jezdzê .

*MFA:    a maja dočkâ s ijo@w dočkâj družýt , akazvâjêccý .

*MFA:    ja sprašývâju , ci znajêt cibja .

*MFA:    da , znajêt .

*MFA:    takajê vot , ryžýjê volâsy , kak u cibja .

*MFA:    ana ciper užo u čyžoúkê žyve , dzecêm tut astavêlâ kvarciru , v vašým pad´´jezdzê .

*MFT:    v našým pad´´jezdzê ?

*MFA:    tam , u toj kvarcirý .

*MFT:    a , tam .

@New Episode

*MFT:    takajê strojnâjê , vysokâjê .

*MFA:    da , da , da .

*MFA:    nu dyk ana mêdsistroj .

*MFA:    ja ciper u nijo rabotâju .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)