fam_mi_81

fam_mi_81

@Begin

@Languages:    rus

@Participants:    MFH Migrant, MFF Town

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFH:    brms

@MT of MFF:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFH:    dranêkê , pâlučajêccý , nu , jak u (.) haršočkâx .

*MFH:    vo tak žarýccý dranêkê , patom (.) xx , cybulê .

*MFH:    zâlivajêccý xx i v peč´ku , prâgrivajêccý (.) vot étâ +/.

*MFF:    nâstajaš´čêjê .

*MFH:    s´ mjasâm , étâ úžé net , pâluč´ajêccý +/.

*MFF:    prostâ pâdavac´ nadâ ?

*MFH:    v haršočkâx .

*MFF:    dapuscêm , v takom haršočkê .

*MFH:    v hlinjanâm , da , ano pâluč´ajêccý .

*MFF:    nu jeslê pečêk netu , dapuscêm , tam , nu , pažarêc´ na (.) étâ , na patél´nê ?

*MFH:    ne , dyk ni v pečê .

*MFF:    ne , nu panjatnâ .

*MFH:    +< ix na skvarodkê , vot takimê vot , i patom vot v étât haršočýk slažývâjêš .

*MFH:    žarêš (.) salâ s lukâm i vot étâ zâlivajêš , i prâgrivajêš , štob ani (.) étymê , škvark@k +...

*MFH:    ni to što bal´šymê tam , takim vot , kubêč´kâmê my rezâlê .

*MFH:    i ani (.) abyčnâ , kagda vot kto-tâ gde-tâ prêxadzil , étâ bylâ .

*MFF:    i sa smitanâj pâdavac´ patom ?

*MFH:    ne , tam užé cybulê .

*MFH:    možnâ ad´dzel´nâ ú haršočkê , prostâ (.) paslažývâc´ , i štob ani ni xalodnyjê bylê .

*MFH:    vot pastavêc´ kuda-tâ , štob ani cëplên´kêjê bylê .

*MFH:    pâtamu šta jeslê [_/] jeslê tak vot srazu pâlažyc´ na tarelâč´ku , kak-tâ ni krasivâ .

*MFH:    a ú haršoč´kê ani (.) ni sil´nâ bal´šyjê , vot takijê vot , pražarêstyjê i +/.

*MFF:    v étâm gadu tak i dzelâlê .

*MFF:    vot ja byla v pol´šý , na školê letnêj tam , jêzyka pol´skâvâ .

*MFH:    +< a što ž , nu , u nas ščytalâsê , što kljukvênny (.) mors , étâ naš , bêlaruskê .

*MFF:    iščé kljukvu tuju ni vsihda najci , a tut užé (.) bul´bâ pad rukamê viz´dze , i v pol´šý .

*MFH:    ne , nu (.) vsë ravno (.) nasyščýny taki , až pramâ +...

*MFH:    nu , što tam iščé ?

*MFH:    nu , i vot vsjakêjê étyjê ž (.) pêražki .

*MFH:    što xač´u skazac´ , jak josc´ frycjurnêcý , âtvaryc´ kartošku +...

*MFH:    âtvaric´ kartošku , slic´ , zdelâc´ vot étu (.) kašu , dabavêc´ tuda jajco (.) syrojê .

*MFH:    muki nimnohâ , štob ano tak , vsë vmescê +...

*MFH:    i patom (.) možnâ ljubyjê načinkê tudy .

*MFH:    tam ris , luk , jajcâ .

*MFF:    +< a , v écê ?

*MFH:    da , v étu vot kartošku patom ložýš i patom vot tak .

*MFF:    +< v étât kartofêl´nyj pêražok ?

*MFF:    a my ž takojê i sibe dzelâlê , tol´kâ mamâ +...

*MFF:    kak-tâ ni očên´ (.) lipilês´ .

*MFF:    a mne nravêccý , kada@w kartoškâ .

*MFH:    jajco nadâ dâbavljac´ .

*MFF:    my jajco , abyč´nâjê pjuré , nu , takojê pjuré , da .

*MFH:    no suxajê kartoškâ , biz vady .

*MFF:    a , biz vady ?

*MFH:    slic´ vsju , slic´ vadu .

*MFF:    i tam (.) maslâ , nu , kak by +/.

*MFH:    net , ano ž patom [_/] patom , vot kada@w vot ix pâlipilê [_/] pâlipilê , ix slažylê (.) va frycjurnêcu .

*MFH:    vot pa étu vot .

*MFH:    i abžarêc´ va fricjurnêcý .

*MFF:    jasnâ .

*MFH:    ani , pâluč´ajêccý , očên´ takijê , jeslê kartošku +/.

*MFF:    +< a , jeslê na skvâradze ?

*MFH:    nu ilê +...

*MFH:    nu kakajê raznêcý ?

*MFH:    nu fakt to , jesê kartoškâ očên´ xarošýjê , vkus budzêt narmal´nyj .

*MFH:    i vot (.) štoby ni stajalâ .

*MFF:    +< a my prostâ dzelâlê abyč´nâjê pjuré , nu , i s mâlakom , s (.) écêm , s maslâm .

*MFF:    nu i da , ano bylâ sliškâm klejkâjê .

*MFF:    a patom jajco vrodzê dâbavljalê , ano nam +/.

*MFH:    ano ni budzêt , mâlako (.) ni dast .

*MFH:    prostâ suxaja kartoškâ nadâ , štob suxajê .

*MFH:    vot slilê srazu , ijo@w haračýj nimnožkâ +...

*MFH:    č´uc´ č´uc´ prêastylâ .

*MFH:    patom , ja ž hâvarju , č´uc-č´uc´ muki (.) dabavêc´ , štob nimnožkâ tak , i étâ , i patom v muke ix tak nimnožkâ âbvaljac´ .

*MFH:    što xač´u skazac´ +/.

*MFF:    +< étâ mamâ , možýt , mankê dâbavljalâ ?

*MFH:    našý (.) batončýkê .

*MFH:    vot étâ dzelâlê (.) s tvorâhâ .

*MFH:    što tam ?

*MFH:    saxâr , jajco , tvorâh .

*MFH:    i vot tak vo tožý , étâ samâ , čik-čik +...

*MFH:    nu , vânilin , i (.) tožý va frycjurnêcý .

*MFH:    ani takijê , pyšyč´kê .

*MFH:    nu što ?

*MFH:    xvorâst vot iščo ž dzelâjut , znaju .

*MFH:    raznyjê écê pêražki .

*MFH:    nu vot pa cipu kak u nas , xto tam nâzyvajut (.) cýpiliny ["] , xto iščo .

*MFH:    prostâ syroj kartofêl´ nâcirajut , âtžymajut , tuda mjasâ .

*MFH:    abžarêvâjut i patom v duxovkê davodzêt .

*MFH:    my (.) pâtamu što +...

*MFH:    vot vozlê kinâciatrâ maskva ["] bylê atkrylê <bêlaruskâjê bistrâ>["] .

*MFH:    da , dyk ja ž tam rabotâlâ try mesêcý , ne , možý , bol´šý .

*MFH:    tam (.) tak pâluč´ajêccý , ú nas dze-tâ , možý , bylâ pitnacýc´ čêlavek .

*MFF:    étâ ž davno úžé , tam net ivo@w , da ?

*MFH:    étâ ž iščé (.) ja zamužým ni byla , a ja úžé dzesêc´ hadoú .

*MFH:    pâluč´ajêccý , vot kak srazu kinâciatâr maskva ["] , i vot étâ takojê zdanêjê , tam byl mâgazin birëzkâ ["] .

*MFH:    vot v étâm zdanêjê bylâ , atkrylês´ , nu , kak by pašlo .

*MFH:    vot , pâluč´ajêccý , ljudzê šli , i my (.) žarêlê drjanêkê , vot .

*MFH:    i na écê (.) âdnarazâvyjê tarelâč´kê srazu vot addavâlê .

*MFH:    patom šli klëckê , vot écê raznyjê , kartoškâ .

*MFH:    pâluč´ajêccý , što kartošku ložkâj , tuda farš , tak nimnogâ z´dzes´ fal´gu .

*MFH:    patom iš´čë sverxu mâjanézâm zâlivalê .

*MFH:    tožý bêlaruskâjê bljudâ , kstacê , pâluč´ajêccý .

*MFH:    vot étâ kartošýč´kâ tak , nu , tam farš .

*MFH:    ja ni pomnju , syroj žý farš tuda lažylê .

*MFH:    i vot tak .

*MFF:    dyk ano zâpikalâs´ ilê kak ?

*MFF:    a dolhâ ?

*MFH:    nu kak ?

*MFF:    nu , štob farš zapëksê , nadâ ž dolgâ .

*MFH:    i kartoškâ , ana ž syrajê , nadâ , štob prâpiklas´ .

*MFH:    ano vot tak (.) pâluč´ajêccý , tokâ@w štob étât mâjanézêk nimnožkâ byl +...

*MFH:    a tak , vot tak , nu , sabralâ , sabralâ .

*MFF:    iš´čë at duxovkê zavisêt , tožý mamâ takojê kak-tâ dzelâlâ , kartoškâ byla syrajê .

*MFH:    nu dyk ja ž hâvarju , va-pervyx , nadâ ž što ?

*MFH:    va-pervyx , štob ana pâravnejê byla kakajê .

*MFH:    a to budzêt , adna bal´šýjê , vtarajê net .

*MFH:    dyk ja gâvarju , nadâ na srednêj agon´ .

*MFH:    što možnâ tuda padlic´ ?

*MFH:    v étât vot , možnâ na niz vadzič´kê nimnožkâ , z´dzes´ žý fal´ha , ano budzêt nimnohâ .

*MFH:    a što my tam iščë dzelâlê ?

*MFH:    rul´kê našý , vot écê ž bêlaruskêjê .

*MFH:    atvarêvâlê vot étu vot (.) rul´ku , patom (.) nâciralê tam čêsnakom , tam mâjinézâm , i jiš´čë sverxu što-tâ +...

*MFH:    nu étâ ž na ljubicêlê .

*MFH:    tam (.) adna kosc´ , takajê zdarovâjê , nu vsë ravno .

*MFH:    nu , écê špihačêkê , vot , nu , imênnâ kalbasy écê , dzêrivenskêjê .

*MFH:    vot takimê malên´kêmê dzelâlês´ , raznymê pripravâmê +/.

*MFF:    a vâabšče tak , jeslê +...

*MFF:    nu , kak by vâriant , kak étâ prostâ salâ žarêlê , tožý ž skvarâčkâ , tožý ž bêlaru@k +/.

*MFH:    oj , ni znaju .

*MFH:    nu ano pâluč´ajêccý , kak by (.) ni prostâ .

*MFH:    nadâ , štob nimnožkâ kakajê-tâ , možýt , praslojkâ bylâ , ano tada@w +/.

*MFF:    nu , s mjasâm .

*MFH:    da , nu hrudzinkâ vo takimê vo , očên´ krasivâ .

*MFF:    +< kusočêk mjasâ i bol´šý salâ .

*MFH:    i s cybulêj , da , tady tak vylâžýc´ na tarélâčku .

*MFH:    a radyškâm âtvarnuju bul´bâč´ku .

*MFH:    kak u nas hâvarilê , takimê bačonâčkâmê .

*MFH:    vo tak birëš kartošýč´ku .

*MFH:    tak vot nimnožkâ tak , tak , a z´des´ vot tak srezâl , i ano pâluč´ajêccý , patom možnâ +...

*MFF:    a , stajit ?

*MFH:    da , da , očên´ krasivâ , nu , ano pâluč´ajêccý +/.

*MFF:    ciper budu znac´ .

*MFH:    ne , nu tak âbkruhlic´ écê , a z´dzes´ +...

*MFH:    i tak vot .

*MFH:    nu , i tak pâluč´ajêccý , kak bačënâč´kê , pljus tak ukropčêkâm , i tut étâ sal´cý .

*MFH:    očên´ krasivâ rabilâ .

*MFH:    nu , a salaty , dyk (.) ja dažý ni vedâju .

*MFH:    nu vot tam (.) v žuravinkê ["] usë z hrybamê u nas kak-tâ .

*MFH:    pâtamu što u nas žý v bêlarusê kak by mnohâ hryboú , úsë z hrybamê vot .

*MFH:    rabilê (.) raznyjê tam .

*MFH:    ja pomnju , dažý (..) prostâ +...

*MFH:    jesc´ žý étât zbornêk , katory +...

*MFH:    takoj bal´šoj , âfêcyal´ny i (.) bêlaruskê zbornêk .

*MFF:    ales´ bely vot nidavnâ vydâl <bêlaruskêjê stravy>["] , knižku takuju .

*MFH:    a što-tâ včyra pa kakomu-tâ kanalu mil´kom pakazyvâlê , kak s našýj bêlaruskâj ryby , račnoj +...

*MFH:    pâluč´ajêccý , u nas žý tol´kâ marskajê rybâ .

*MFH:    račnajê (.) jesê tol´kâ ščukâ , i to +...

*MFH:    tak žý (.) v pramyšlênâscê , tak v âsnavnom žý ščukâ ni prâdajut , tol´kâ karpy .

*MFF:    ne , étâ sam jeslê nalovêš užé .

*MFH:    nu , dyk i vot , pâčimu , skazalê , očên´ mnohâ v našýx réč´kâx , vâdajomâx (.) xarošýj ryby .

*MFH:    pakazyvâlê , uxu zdzelâl , svaril .

*MFH:    on tožý samâ râzabral , biz kascej , biz kožýcý , na čistâjê file .

*MFH:    i patom (.) pâlažyl kartošýčku , étu rybku , patom tam (.) zelên´´´ju pasypâl .

*MFH:    tak inciresnâ v fal´hu zâvirnul , tuda iš´čë vinca belâvâ nalil .

*MFH:    vot tak kanvercêkâm zâvirnul , i očên´ tak (.) bylâ +...

*MFH:    vot dastal , nu , râzvirnul étât kanvercêk , očên´ krasivâ .

*MFH:    pâlučilâsê , tam kartoškâ étâ , a tut sverxu rybâ .

*MFH:    na ljubicêlêj .

*MFH:    nu vot babkâ , étâ ž , dranêkê , u nas iščo babkâ .

*MFF:    bêlaruskâjê picý .

*MFH:    da , étâ , pâluč´ajêccý , što +...

*MFH:    ne , bêlaruskâjê picý znajêš jakajê ?

*MFH:    ja tabe zarâz râskažu .

*MFH:    bêlaruskâjê picý (.) pisalâs´ +...

*MFH:    kartoškâ (.) na krupnuju cërku .

*MFH:    vot na krupnuju cërku kartošku pacërlâ , xx tam , sol´ , jajco , së@w .

*MFH:    vot tak vylâžýlâ sloj (.) vnutri ilê faršý , ilê , kak ja hâvarju , možnâ kakoj-nibudz´ kâlbasy narézâc´ .

*MFH:    patom iščo étât sloj .

*MFH:    i vot na takom , nu , štob on takoj , ni tolstyj byl .

*MFH:    i pastavêlâ na malê´kâm ahne .

*MFH:    patom (.) zdvinulâ lapatâč´kâj .

*MFH:    i pâluč´ajêccý , s étâj stârany korâč´kâ zažarýstâjê i s étâj .

*MFH:    nadâ nêbal´šuju étu , skvarodku .

*MFH:    i tam (.) kromê jajca nêčivo .

*MFH:    sol´ , jajco , kartoškâ .

@New Episode

*MFH:    jescestvênnâ , što jeslê farš , to lučšý svinoj .

*MFH:    pâtamu što (.) vsëtâkê on budzêt vkusnejê , sač´nejê .

*MFH:    a ja krasivâ dzecêm (.) sasiskê kaleč´kâmê nârublju , vo tak .

*MFH:    na nêbal´šoj agon´ .

*MFH:    pâtamu šta jeslê bal´šoj , ana nâčinajêt garec´ .

*MFH:    patom pêrêvirnëš , vnutri budzêt syravatâ , ni pražarêccý .

*MFH:    i štob ni tolstâjê , vot takojê srazu , tam č´uc´-č´uc´ étâ +...

*MFH:    i pâluč´ajêccý takajê vot +/.

*MFF:    vot my bylê prostâ v cešýnê , na letnêj školê pol´skâvâ jêzyka .

*MFF:    nu , gatovêlê tožý dranêkê , dobrâ râzašlis´ .

*MFF:    i bêlaruskêj étât , xleb nâračanskê ["] na ručniku tak .

*MFH:    ne , nu , nâračanskê ["] , samy smačny .

*MFF:    nu , i tožý bylê , nâprimer , ukraincý , to svaju vodku pripërlê s salâm .

*MFF:    nâprimer , bylê tožý tam s finljandzêjê , kakijê-tâ svaji kanfety , ital´jancý picu .

*MFH:    i mâkarony .

*MFF:    da , francuzy syrov nâvizli tožý , nu , užé gatovyx .

*MFF:    s kâzaxstanâ kakoj-tâ kur .

*MFF:    neštâ takojê , bely syr salëny .

*MFH:    kumys , možý , étât ?

*MFF:    ne , ni kumys , tam takojê tožý , kak (.) syr .

*MFH:    nu jasnâ .

*MFF:    každyj kakuju-tâ svaju .

*MFF:    japoncý nêčivo ni gatovêlê , nu zato écêx ârigamê žuravlêkâv nadzelâlê , nu , tak .

*MFH:    nu jasnâ .

*MFF:    vse svaju kul´turu .

*MFH:    +< nu , ja gâvarju , što takojê .

*MFH:    nu ja ni znaju , jak tam pil´menê , tožý ž robêc´ .

*MFH:    varén´nêkê , étâ ukrajincý bol´šý ljubêc´ varenêkê écê raznyjê dzelâc´ .

*MFF:    u ruskêx byla babkâ .

*MFH:    nu babkâ [_/] babkâ , étâ nadâ tožý kartoškâ , i mnogâ tudâ nadâ +...

*MFH:    va-pervyx , sort kartoškê , štob ni sil´nâ cimnejuš´č´ýjê byla , étâ raz .

*MFH:    što xač´u skazac´ , što (.) kagda v dranêkê , nadâ âbezacêl´nâ +...

*MFH:    va-pervyx , što écêmê , lučšý ruč´noj , étâ (.) vsigda na étu cërku .

*MFH:    cërcê kartošku i lučëk .

*MFH:    č´uc´-č´uc´ lučëk i xx , hâvarjat , mâlaka č´uc´-č´uc´ , vot tada@w ni cimnejê kartoškâ .

*MFH:    nu ja znaju , nu u minja , ja svajim malym žaru .

*MFH:    ni znaju , možý , što damašnêjê , étâjê bul´bâ , u mjanja jana večnâ (.) žoúcên´kêjê .

*MFH:    i ja xač´u skazac´ , što jak u tyjê haršoč´kê , tam (.) my , pomnju , vo takimê vo i trošku toúscên´kêmê .

*MFH:    ni sil´nâ , nu , takimê , xârašo abžarýnymê .

*MFH:    i jany patom , kada@w (.) úžo ú duxoúku , s sal´cým i s étym lukâm pâstajalê .

*MFH:    ni to što ix [_///] štob ani tam kipelê , ale prostâ , štob ani +/.

*MFF:    nu jasnâ .

*MFH:    očên´ [_/] očên´ , va-pervyx , haršoč´kê krasivâ , nu , patom žý na što-tâ pastavêt , i smačnâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)