fam_mi_81

fam_mi_81

@Begin
@Languages:    rus
@Participants:    MFH Migrant, MFF Town
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFH:    brms
@MT of MFF:    be
@FL of MFH:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFH:    dranêkê , pâlučajêccý , nu , jak u (.) haršočkâx .
*MFH:    vo tak žarýccý dranêkê , patom (.) xx , cybulê .
*MFH:    zâlivajêccý xx i v peč´ku , prâgrivajêccý (.) vot étâ +/.
*MFF:    nâstajaš´čêjê .
*MFH:    s´ mjasâm , étâ úžé net , pâluč´ajêccý +/.
*MFF:    prostâ pâdavac´ nadâ ?
*MFH:    v haršočkâx .
*MFF:    dapuscêm , v takom haršočkê .
*MFH:    v hlinjanâm , da , ano pâluč´ajêccý .
*MFF:    nu jeslê pečêk netu , dapuscêm , tam , nu , pažarêc´ na (.) étâ , na patél´nê ?
*MFH:    ne , dyk ni v pečê .
*MFF:    ne , nu panjatnâ .
*MFH:    +< ix na skvarodkê , vot takimê vot , i patom vot v étât haršočýk slažývâjêš .
*MFH:    žarêš (.) salâ s lukâm i vot étâ zâlivajêš , i prâgrivajêš , štob ani (.) étymê , škvark@k +...
*MFH:    ni to što bal´šymê tam , takim vot , kubêč´kâmê my rezâlê .
*MFH:    i ani (.) abyčnâ , kagda vot kto-tâ gde-tâ prêxadzil , étâ bylâ .
*MFF:    i sa smitanâj pâdavac´ patom ?
*MFH:    ne , tam užé cybulê .
*MFH:    možnâ ad´dzel´nâ ú haršočkê , prostâ (.) paslažývâc´ , i štob ani ni xalodnyjê bylê .
*MFH:    vot pastavêc´ kuda-tâ , štob ani cëplên´kêjê bylê .
*MFH:    pâtamu šta jeslê [_/] jeslê tak vot srazu pâlažyc´ na tarelâč´ku , kak-tâ ni krasivâ .
*MFH:    a ú haršoč´kê ani (.) ni sil´nâ bal´šyjê , vot takijê vot , pražarêstyjê i +/.
*MFF:    v étâm gadu tak i dzelâlê .
*MFF:    vot ja byla v pol´šý , na školê letnêj tam , jêzyka pol´skâvâ .
*MFH:    +< a što ž , nu , u nas ščytalâsê , što kljukvênny (.) mors , étâ naš , bêlaruskê .
*MFF:    iščé kljukvu tuju ni vsihda najci , a tut užé (.) bul´bâ pad rukamê viz´dze , i v pol´šý .
*MFH:    ne , nu (.) vsë ravno (.) nasyščýny taki , až pramâ +...
*MFH:    nu , što tam iščé ?
*MFH:    nu , i vot vsjakêjê étyjê ž (.) pêražki .
*MFH:    što xač´u skazac´ , jak josc´ frycjurnêcý , âtvaryc´ kartošku +...
*MFH:    âtvaric´ kartošku , slic´ , zdelâc´ vot étu (.) kašu , dabavêc´ tuda jajco (.) syrojê .
*MFH:    muki nimnohâ , štob ano tak , vsë vmescê +...
*MFH:    i patom (.) možnâ ljubyjê načinkê tudy .
*MFH:    tam ris , luk , jajcâ .
*MFF:    +< a , v écê ?
*MFH:    da , v étu vot kartošku patom ložýš i patom vot tak .
*MFF:    +< v étât kartofêl´nyj pêražok ?
*MFF:    a my ž takojê i sibe dzelâlê , tol´kâ mamâ +...
*MFF:    kak-tâ ni očên´ (.) lipilês´ .
*MFF:    a mne nravêccý , kada@w kartoškâ .
*MFH:    jajco nadâ dâbavljac´ .
*MFF:    my jajco , abyč´nâjê pjuré , nu , takojê pjuré , da .
*MFH:    no suxajê kartoškâ , biz vady .
*MFF:    a , biz vady ?
*MFH:    slic´ vsju , slic´ vadu .
*MFF:    i tam (.) maslâ , nu , kak by +/.
*MFH:    net , ano ž patom [_/] patom , vot kada@w vot ix pâlipilê [_/] pâlipilê , ix slažylê (.) va frycjurnêcu .
*MFH:    vot pa étu vot .
*MFH:    i abžarêc´ va fricjurnêcý .
*MFF:    jasnâ .
*MFH:    ani , pâluč´ajêccý , očên´ takijê , jeslê kartošku +/.
*MFF:    +< a , jeslê na skvâradze ?
*MFH:    nu ilê +...
*MFH:    nu kakajê raznêcý ?
*MFH:    nu fakt to , jesê kartoškâ očên´ xarošýjê , vkus budzêt narmal´nyj .
*MFH:    i vot (.) štoby ni stajalâ .
*MFF:    +< a my prostâ dzelâlê abyč´nâjê pjuré , nu , i s mâlakom , s (.) écêm , s maslâm .
*MFF:    nu i da , ano bylâ sliškâm klejkâjê .
*MFF:    a patom jajco vrodzê dâbavljalê , ano nam +/.
*MFH:    ano ni budzêt , mâlako (.) ni dast .
*MFH:    prostâ suxaja kartoškâ nadâ , štob suxajê .
*MFH:    vot slilê srazu , ijo@w haračýj nimnožkâ +...
*MFH:    č´uc´ č´uc´ prêastylâ .
*MFH:    patom , ja ž hâvarju , č´uc-č´uc´ muki (.) dabavêc´ , štob nimnožkâ tak , i étâ , i patom v muke ix tak nimnožkâ âbvaljac´ .
*MFH:    što xač´u skazac´ +/.
*MFF:    +< étâ mamâ , možýt , mankê dâbavljalâ ?
*MFH:    našý (.) batončýkê .
*MFH:    vot étâ dzelâlê (.) s tvorâhâ .
*MFH:    što tam ?
*MFH:    saxâr , jajco , tvorâh .
*MFH:    i vot tak vo tožý , étâ samâ , čik-čik +...
*MFH:    nu , vânilin , i (.) tožý va frycjurnêcý .
*MFH:    ani takijê , pyšyč´kê .
*MFH:    nu što ?
*MFH:    xvorâst vot iščo ž dzelâjut , znaju .
*MFH:    raznyjê écê pêražki .
*MFH:    nu vot pa cipu kak u nas , xto tam nâzyvajut (.) cýpiliny ["] , xto iščo .
*MFH:    prostâ syroj kartofêl´ nâcirajut , âtžymajut , tuda mjasâ .
*MFH:    abžarêvâjut i patom v duxovkê davodzêt .
*MFH:    my (.) pâtamu što +...
*MFH:    vot vozlê kinâciatrâ maskva ["] bylê atkrylê <bêlaruskâjê bistrâ>["] .
*MFH:    da , dyk ja ž tam rabotâlâ try mesêcý , ne , možý , bol´šý .
*MFH:    tam (.) tak pâluč´ajêccý , ú nas dze-tâ , možý , bylâ pitnacýc´ čêlavek .
*MFF:    étâ ž davno úžé , tam net ivo@w , da ?
*MFH:    étâ ž iščé (.) ja zamužým ni byla , a ja úžé dzesêc´ hadoú .
*MFH:    pâluč´ajêccý , vot kak srazu kinâciatâr maskva ["] , i vot étâ takojê zdanêjê , tam byl mâgazin birëzkâ ["] .
*MFH:    vot v étâm zdanêjê bylâ , atkrylês´ , nu , kak by pašlo .
*MFH:    vot , pâluč´ajêccý , ljudzê šli , i my (.) žarêlê drjanêkê , vot .
*MFH:    i na écê (.) âdnarazâvyjê tarelâč´kê srazu vot addavâlê .
*MFH:    patom šli klëckê , vot écê raznyjê , kartoškâ .
*MFH:    pâluč´ajêccý , što kartošku ložkâj , tuda farš , tak nimnogâ z´dzes´ fal´gu .
*MFH:    patom iš´čë sverxu mâjanézâm zâlivalê .
*MFH:    tožý bêlaruskâjê bljudâ , kstacê , pâluč´ajêccý .
*MFH:    vot étâ kartošýč´kâ tak , nu , tam farš .
*MFH:    ja ni pomnju , syroj žý farš tuda lažylê .
*MFH:    i vot tak .
*MFF:    dyk ano zâpikalâs´ ilê kak ?
*MFF:    a dolhâ ?
*MFH:    nu kak ?
*MFF:    nu , štob farš zapëksê , nadâ ž dolgâ .
*MFH:    i kartoškâ , ana ž syrajê , nadâ , štob prâpiklas´ .
*MFH:    ano vot tak (.) pâluč´ajêccý , tokâ@w štob étât mâjanézêk nimnožkâ byl +...
*MFH:    a tak , vot tak , nu , sabralâ , sabralâ .
*MFF:    iš´čë at duxovkê zavisêt , tožý mamâ takojê kak-tâ dzelâlâ , kartoškâ byla syrajê .
*MFH:    nu dyk ja ž hâvarju , va-pervyx , nadâ ž što ?
*MFH:    va-pervyx , štob ana pâravnejê byla kakajê .
*MFH:    a to budzêt , adna bal´šýjê , vtarajê net .
*MFH:    dyk ja gâvarju , nadâ na srednêj agon´ .
*MFH:    što možnâ tuda padlic´ ?
*MFH:    v étât vot , možnâ na niz vadzič´kê nimnožkâ , z´dzes´ žý fal´ha , ano budzêt nimnohâ .
*MFH:    a što my tam iščë dzelâlê ?
*MFH:    rul´kê našý , vot écê ž bêlaruskêjê .
*MFH:    atvarêvâlê vot étu vot (.) rul´ku , patom (.) nâciralê tam čêsnakom , tam mâjinézâm , i jiš´čë sverxu što-tâ +...
*MFH:    nu étâ ž na ljubicêlê .
*MFH:    tam (.) adna kosc´ , takajê zdarovâjê , nu vsë ravno .
*MFH:    nu , écê špihačêkê , vot , nu , imênnâ kalbasy écê , dzêrivenskêjê .
*MFH:    vot takimê malên´kêmê dzelâlês´ , raznymê pripravâmê +/.
*MFF:    a vâabšče tak , jeslê +...
*MFF:    nu , kak by vâriant , kak étâ prostâ salâ žarêlê , tožý ž skvarâčkâ , tožý ž bêlaru@k +/.
*MFH:    oj , ni znaju .
*MFH:    nu ano pâluč´ajêccý , kak by (.) ni prostâ .
*MFH:    nadâ , štob nimnožkâ kakajê-tâ , možýt , praslojkâ bylâ , ano tada@w +/.
*MFF:    nu , s mjasâm .
*MFH:    da , nu hrudzinkâ vo takimê vo , očên´ krasivâ .
*MFF:    +< kusočêk mjasâ i bol´šý salâ .
*MFH:    i s cybulêj , da , tady tak vylâžýc´ na tarélâčku .
*MFH:    a radyškâm âtvarnuju bul´bâč´ku .
*MFH:    kak u nas hâvarilê , takimê bačonâčkâmê .
*MFH:    vo tak birëš kartošýč´ku .
*MFH:    tak vot nimnožkâ tak , tak , a z´des´ vot tak srezâl , i ano pâluč´ajêccý , patom možnâ +...
*MFF:    a , stajit ?
*MFH:    da , da , očên´ krasivâ , nu , ano pâluč´ajêccý +/.
*MFF:    ciper budu znac´ .
*MFH:    ne , nu tak âbkruhlic´ écê , a z´dzes´ +...
*MFH:    i tak vot .
*MFH:    nu , i tak pâluč´ajêccý , kak bačënâč´kê , pljus tak ukropčêkâm , i tut étâ sal´cý .
*MFH:    očên´ krasivâ rabilâ .
*MFH:    nu , a salaty , dyk (.) ja dažý ni vedâju .
*MFH:    nu vot tam (.) v žuravinkê ["] usë z hrybamê u nas kak-tâ .
*MFH:    pâtamu što u nas žý v bêlarusê kak by mnohâ hryboú , úsë z hrybamê vot .
*MFH:    rabilê (.) raznyjê tam .
*MFH:    ja pomnju , dažý (..) prostâ +...
*MFH:    jesc´ žý étât zbornêk , katory +...
*MFH:    takoj bal´šoj , âfêcyal´ny i (.) bêlaruskê zbornêk .
*MFF:    ales´ bely vot nidavnâ vydâl <bêlaruskêjê stravy>["] , knižku takuju .
*MFH:    a što-tâ včyra pa kakomu-tâ kanalu mil´kom pakazyvâlê , kak s našýj bêlaruskâj ryby , račnoj +...
*MFH:    pâluč´ajêccý , u nas žý tol´kâ marskajê rybâ .
*MFH:    račnajê (.) jesê tol´kâ ščukâ , i to +...
*MFH:    tak žý (.) v pramyšlênâscê , tak v âsnavnom žý ščukâ ni prâdajut , tol´kâ karpy .
*MFF:    ne , étâ sam jeslê nalovêš užé .
*MFH:    nu , dyk i vot , pâčimu , skazalê , očên´ mnohâ v našýx réč´kâx , vâdajomâx (.) xarošýj ryby .
*MFH:    pakazyvâlê , uxu zdzelâl , svaril .
*MFH:    on tožý samâ râzabral , biz kascej , biz kožýcý , na čistâjê file .
*MFH:    i patom (.) pâlažyl kartošýčku , étu rybku , patom tam (.) zelên´´´ju pasypâl .
*MFH:    tak inciresnâ v fal´hu zâvirnul , tuda iš´čë vinca belâvâ nalil .
*MFH:    vot tak kanvercêkâm zâvirnul , i očên´ tak (.) bylâ +...
*MFH:    vot dastal , nu , râzvirnul étât kanvercêk , očên´ krasivâ .
*MFH:    pâlučilâsê , tam kartoškâ étâ , a tut sverxu rybâ .
*MFH:    na ljubicêlêj .
*MFH:    nu vot babkâ , étâ ž , dranêkê , u nas iščo babkâ .
*MFF:    bêlaruskâjê picý .
*MFH:    da , étâ , pâluč´ajêccý , što +...
*MFH:    ne , bêlaruskâjê picý znajêš jakajê ?
*MFH:    ja tabe zarâz râskažu .
*MFH:    bêlaruskâjê picý (.) pisalâs´ +...
*MFH:    kartoškâ (.) na krupnuju cërku .
*MFH:    vot na krupnuju cërku kartošku pacërlâ , xx tam , sol´ , jajco , së@w .
*MFH:    vot tak vylâžýlâ sloj (.) vnutri ilê faršý , ilê , kak ja hâvarju , možnâ kakoj-nibudz´ kâlbasy narézâc´ .
*MFH:    patom iščo étât sloj .
*MFH:    i vot na takom , nu , štob on takoj , ni tolstyj byl .
*MFH:    i pastavêlâ na malê´kâm ahne .
*MFH:    patom (.) zdvinulâ lapatâč´kâj .
*MFH:    i pâluč´ajêccý , s étâj stârany korâč´kâ zažarýstâjê i s étâj .
*MFH:    nadâ nêbal´šuju étu , skvarodku .
*MFH:    i tam (.) kromê jajca nêčivo .
*MFH:    sol´ , jajco , kartoškâ .
@New Episode
*MFH:    jescestvênnâ , što jeslê farš , to lučšý svinoj .
*MFH:    pâtamu što (.) vsëtâkê on budzêt vkusnejê , sač´nejê .
*MFH:    a ja krasivâ dzecêm (.) sasiskê kaleč´kâmê nârublju , vo tak .
*MFH:    na nêbal´šoj agon´ .
*MFH:    pâtamu šta jeslê bal´šoj , ana nâčinajêt garec´ .
*MFH:    patom pêrêvirnëš , vnutri budzêt syravatâ , ni pražarêccý .
*MFH:    i štob ni tolstâjê , vot takojê srazu , tam č´uc´-č´uc´ étâ +...
*MFH:    i pâluč´ajêccý takajê vot +/.
*MFF:    vot my bylê prostâ v cešýnê , na letnêj školê pol´skâvâ jêzyka .
*MFF:    nu , gatovêlê tožý dranêkê , dobrâ râzašlis´ .
*MFF:    i bêlaruskêj étât , xleb nâračanskê ["] na ručniku tak .
*MFH:    ne , nu , nâračanskê ["] , samy smačny .
*MFF:    nu , i tožý bylê , nâprimer , ukraincý , to svaju vodku pripërlê s salâm .
*MFF:    nâprimer , bylê tožý tam s finljandzêjê , kakijê-tâ svaji kanfety , ital´jancý picu .
*MFH:    i mâkarony .
*MFF:    da , francuzy syrov nâvizli tožý , nu , užé gatovyx .
*MFF:    s kâzaxstanâ kakoj-tâ kur .
*MFF:    neštâ takojê , bely syr salëny .
*MFH:    kumys , možý , étât ?
*MFF:    ne , ni kumys , tam takojê tožý , kak (.) syr .
*MFH:    nu jasnâ .
*MFF:    každyj kakuju-tâ svaju .
*MFF:    japoncý nêčivo ni gatovêlê , nu zato écêx ârigamê žuravlêkâv nadzelâlê , nu , tak .
*MFH:    nu jasnâ .
*MFF:    vse svaju kul´turu .
*MFH:    +< nu , ja gâvarju , što takojê .
*MFH:    nu ja ni znaju , jak tam pil´menê , tožý ž robêc´ .
*MFH:    varén´nêkê , étâ ukrajincý bol´šý ljubêc´ varenêkê écê raznyjê dzelâc´ .
*MFF:    u ruskêx byla babkâ .
*MFH:    nu babkâ [_/] babkâ , étâ nadâ tožý kartoškâ , i mnogâ tudâ nadâ +...
*MFH:    va-pervyx , sort kartoškê , štob ni sil´nâ cimnejuš´č´ýjê byla , étâ raz .
*MFH:    što xač´u skazac´ , što (.) kagda v dranêkê , nadâ âbezacêl´nâ +...
*MFH:    va-pervyx , što écêmê , lučšý ruč´noj , étâ (.) vsigda na étu cërku .
*MFH:    cërcê kartošku i lučëk .
*MFH:    č´uc´-č´uc´ lučëk i xx , hâvarjat , mâlaka č´uc´-č´uc´ , vot tada@w ni cimnejê kartoškâ .
*MFH:    nu ja znaju , nu u minja , ja svajim malym žaru .
*MFH:    ni znaju , možý , što damašnêjê , étâjê bul´bâ , u mjanja jana večnâ (.) žoúcên´kêjê .
*MFH:    i ja xač´u skazac´ , što jak u tyjê haršoč´kê , tam (.) my , pomnju , vo takimê vo i trošku toúscên´kêmê .
*MFH:    ni sil´nâ , nu , takimê , xârašo abžarýnymê .
*MFH:    i jany patom , kada@w (.) úžo ú duxoúku , s sal´cým i s étym lukâm pâstajalê .
*MFH:    ni to što ix [_///] štob ani tam kipelê , ale prostâ , štob ani +/.
*MFF:    nu jasnâ .
*MFH:    očên´ [_/] očên´ , va-pervyx , haršoč´kê krasivâ , nu , patom žý na što-tâ pastavêt , i smačnâ .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page