fam_mi_9

fam_mi_9

@Begin

@Languages:    hyb, rus, nan

@Participants:    MFD na, MFF Town, MFA Migrant

@ID:    nan|fam|MFD|46;|male|peripher||na|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFD:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFD:    be+ru

@MT of MFF:    be

@MT of MFA:    be

@FL of MFD:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFD:    zdrastvujcê .

*MFF:    zdrascê@w .

*MFD:    persname zvaniú , što-tâ ni pâdymajê .

*MFD:    hdze on ?

*MFD:    skazaú , u hâražé stait .

*MFD:    u vas net ?

*MFA:    što ?

*MFD:    kartoškâ u vas jesc´ ?

*MFA:    +< jesc´ , ni nadâ , ni nadâ .

*MFD:    jon skazaú u haraž vez´ci .

@New Episode

*MFA:    nu , smyslê dobrâ .

*MFA:    pryvëz , nu , paka xvatâjêc´ našýj bul´by .

*MFA:    xadzi , troškê pâsjadzi .

*MFD:    nu što u vas čuvac´ ?

*MFA:    dyk a što ty hétâ pryvëz ?

*MFD:    sciral´ny pârašok .

*MFA:    a .

*MFD:    ja daú vam .

*MFA:    ty nam pryvëž ?

*MFD:    da , u padarâk .

*MFA:    ty nam darýš ?

*MFA:    o-oj , dyk my čac´vërtâhâ aprélê tady pryjedzêm , z´ jakim nibudz´ jaščykâm tožý .

*MFA:    spasibâ .

*MFD:    +< tut mašynâ (.) gudzit ?

*MFD:    a , vada nâlivajêccý .

*MFA:    vada lijeccý .

*MFD:    dyk a što u vas sjudy vo (.) cjačé ?

*MFA:    <cjačé (.) vada ú jarok>["] +...

*MFA:    jak zabylêsê raz , étâ samâ , vystâvêc´ atsjudâ éty šlanh , dyk jak nâlilosê .

*MFA:    dobrâ , što persname +/.

*MFD:    +< dyk a čaho ?

*MFD:    što , njamâ kudy ?

*MFA:    nu jon žý jaščé ni pravëúsê , robêc´ .

*MFA:    trubu , étu samuju , pravëú +/.

*MFD:    a .

*MFA:    +, nâlivac´ sjudy , a +/.

*MFD:    u vas žý u vannâj ana stajalâ , ci dze ?

*MFA:    nu , stajalâ , probyvâlê u vannu .

*MFA:    a u van´nê , tady dz´ve baby byli , tajê staréjšýjê nahu ni mahla pêrakinuc´ .

*MFA:    ne , sjuda očên´ udobnâ .

*MFA:    va-pervyx , mne tut jak +...

*MFA:    ne , sa vrémênêm patom takuju stalešnêcu u taho xlopcý zâkažu .

*MFA:    jon zrobêc´ sjudy pryhožý , i budzê (.) krâsata .

@New Episode

*MFA:    a éty šlanh , jon tožý udačny , cjahnêccý sil´nâ .

*MFD:    nu dze persname vaš ?

*MFA:    persname sën´nê ned´zê hužujê .

*MFD:    ne , a dyk jon robêc´ dze ?

*MFA:    ne , d´ze robêc´ , tam i robêc´ , na nejkêm žý žurnalê .

*MFD:    a , nu tam .

*MFA:    a tut persname , persname u nas tut spic´ .

*MFD:    a .

*MFA:    nu , dyk [_/] étâ samê@w , dyk tut persname vytknulâsê , tut babulê vytknulâsê , i , karočý , im stydnâ stalâ , i jany úse raz , i (.) pašli .

*MFD:    ladnâ , pajedu ja .

*MFD:    xaj spic´ .

*MFA:    xaj spic´ , pojdzêm u mâhazin .

*MFD:    a mamâ dze ?

*MFA:    na rabocê .

*MFA:    dva ž dnja robêc´ , dva dnja domâ .

*MFA:    čérýz dva dnja vyxadnyjê .

*MFD:    a d´ze jana prystrojêlâsê ?

*MFA:    aj , dze-tâ u pârykmaxêrskâj , u hâscinicu nejkuju ni hâsudarstvênnuju .

*MFD:    a što ana tam ?

*MFA:    nu , kavo u saljarýj +...

*MFA:    vo takajê vot , dze važnâjê +...

*MFA:    mnohâ tam , kamu na mânikjur , na pêdzikjur razvodzêt .

*MFA:    tut , hâvarylâ , razhružývâjêt .

*MFD:    +< a , nu jasnâ , ménydžyr .

*MFA:    da , da , cipâ da .

*MFA:    pâlučajêccý , i rastvory écê vse .

*MFA:    kak mêdsistra .

*MFA:    jej smahli úžé , što ana +...

*MFA:    rastvory pânimajêcê kak râzvadzic´ .

*MFD:    +< a placêc´ skokâ@w ?

*MFA:    nu , hâvarylâ , čatyrýstâ .

*MFD:    tožý +/.

*MFA:    aby-što .

*MFD:    ščas@w persname pašla úžo na druhuju .

*MFD:    sjudy , kak by troxê , nu , tam k kumu na (.) rabotu .

*MFD:    nu mne vâabščé ta tožý ni nravêccý .

*MFA:    nu , cipâ firmâ ?

*MFD:    kakajê firmâ ?

*MFD:    ne , hâsudarstvênnâjê prýdpryjacêjê , straicêl´stvênnâjê .

*MFA:    a , hâsudarstvênnâjê ?

*MFD:    nu tožý +/.

*MFA:    dyk jana úžo cipâ buhalcêrâm ?

*MFD:    +, vsë v ubytkâx .

*MFD:    ne , paka ničém .

*MFD:    tam (.) nejkâjê , što-tâ tam pa kamp´jutârý , sidit tam .

*MFA:    nu , ni važnâ .

*MFA:    nu usë raúno ž ni behâjêc´ , jak âficantkâ .

*MFA:    âficantkâj vêsjalej , incjarésnêj .

*MFD:    nu , i âfêcyantkâj jana pic´sot tysêč pâlučalâ (.) zarplaty , pljus étyjê , prýmial´nyjê , i (.) č´âjavyjê byvalê inahda .

*MFA:    nu , nu .

*MFD:    u jaje men´šý šyssot ne bylâ .

*MFD:    a tut , havorýc´ , ci trystâ budêt ?

*MFA:    da , a tut trystâ .

*MFD:    nu xaj , hâvaru , xoc´ što-nibudz´ navučýšsê .

*MFD:    tudy voz´muc´ vsihda (.) jaje .

*MFD:    pervy dzen´ skazalâ +/.

*MFA:    pajdu nazad ?

*MFD:    +" oj , ne .

*MFD:    +" ni mahu z´dzes´ .

*MFD:    ciper užé vrod´zê troxê spakojnâ .

*MFD:    užo dalëkâ jezdzêc´ , jeslê b d´ze bližéj .

*MFA:    +< nu vo âtkryvajuc´ .

*MFD:    a tut žý piškom xod´zêc´ , čérêz žyleznuju darohu d´zesêc´ minut , i na rabocê .

*MFA:    nadâ sjudy sprasic´ , vo âtkryvajuc´ , na étât , katory na praspekcê .

*MFD:    oj , ladnâ , jej pa spêcyal´nâscê nravêccý .

*MFA:    a , pa s´pêcyal´nâscê cjaper cjažkâ .

*MFA:    spasibâ bal´šojê , dobrâ .

*MFD:    mne pryvezlê dz´ve až bankê .

*MFA:    nu spasibâ , pârašok usihda nadâ .

*MFD:    na polhodâ zâpas´lis´ .

*MFA:    nu da , da .

*MFF:    da , âfêcyantkâj ?

*MFF:    a , byla âfêcyantkâj .

*MFA:    nu , končýlâ , i ni bylo kudy ustrojêccý .

*MFA:    nja bud´zêc´ žý sjad´zec´ domâ , âficantkâj rabotâlâ u kafé .

*MFA:    nu dalëkâ kudy-tâ jezdzêc´ , až na njamihu , kuda-tâ dalëkâ .

*MFF:    nu da , tak ja dumâlâ .

*MFA:    a tut čérâz darohu (.) xod´zêc´ z domâ .

*MFF:    a bugalcêrâm ?

*MFA:    net , iščo ni buhalcêrâm , a cipâ tak , sidzelkâj na kamp´jutârý .

*MFF:    +< nu , cipâ sêkrêtarja , nu jasnâ .

*MFA:    ubytâčnâjê prýdpryjacêjê , nivažnâ , ploxâ .

@End

(Stand: 20.04.2022)