fam_mi_78

fam_mi_78

@Begin @Languages:    hyb, rus @Participants:    MFH Migrant, MFA Migrant @ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @L1 of MFH:    brms @L1 of MFA:    brms @MT of MFH:    brms @MT of MFA:    be @FL of MFH:    brms @FL of MFA:    brms @Situation:    Conversation at home *MFH:    nu vot kak-tâ našý mâladzečýnskâjê nâpravlenêjê (.) očên´ +/. *MFA:    dârâhavatâ , pâtamu šta éliktryčkâ xodzêt . *MFH:    da , nu pânimajêcê , v tom smyslê , u nas kak-tâ +... *MFH:    nu , žénš´čênâ , prostâ kak-tâ râzgavory zâvili . *MFH:    ana sama , pâluč´ajêccý , rodâm iz mâladzeč´nâ . *MFH:    tam +... *MFH:    nu , vot u nas žý mâladzečnâ tak , céntâr , a patom pašli écê č´asnyjê dama . *MFH:    pâtamu šta tam (.) tokâ@w tak , novy mikrârajon tam , gde écê , pâraški vot gde brat . *MFH:    novyj atstrojêlsê , a tut tak , céntâr i tam žý viz´de časnyjê sektâry . *MFH:    (..) u mâladzečnê časny sektâr . *MFH:    tak vot žénšýnâ jexâlâ , mamâ pamërlâ , u ix tam dom . *MFH:    hâvaryt , nixto ni xočý jexâc´ . *MFH:    dyk prýstaúljajêcê , u mâladzečýnê , tam žý (.) darohâ žyleznâjê nêdâliko . *MFA:    +< žyc´ , kanešnâ , nixto ni xočý u časnym . *MFH:    ana hâvarit , dažý sasedzê , hâvarit , vot kupilê dom . *MFH:    nu tam , možýt , tožý xto-tâ umêr . *MFH:    ani dažý nêčivo ni sadzêt . *MFH:    tam , hâvarit , darožku zââsval´cirâvâlê , tam hazon (.) travoj zasejêlê i hâvarjat +"/. *MFH:    +" a začem nam ce hradkê ? *MFH:    +" pajexâl na rynâk , kupil . *MFH:    pavesêlê hâmačok . *MFA:    pravêl´nâ , âddyxajut . *MFH:    pâluč´ajêccý , vse derev´´ê xx pavyrubalê , štob solnyškâ bylâ , štoby vsë âstal´nojê +... *MFH:    vot ana (.) hâvarit +... *MFH:    pâluč´ajêccý , navernâ , bratâ žyna i ana . *MFH:    nu vidnâ , što na pen´sêjê . *MFH:    hâvarit +"/. *MFH:    +" ni prêjizžajêm (.) zimoj , ni xacim , pâtamu šta (.) pečku nadâ tapic´ . *MFH:    ni prâvili haz . *MFH:    prâvadzilê , nu anâ hâvarit +"/. *MFH:    +" my znalê , što nixto ni budzêt žyc´ . *MFH:    +" začem vlažývâc´ dzen´gê ? *MFH:    +" a letâm hâvarit ["-"] prêjizžajêm . *MFH:    ja ni znaju , v kakom anâ rajonê . *MFH:    oj , v malinâvkê , pa-mojmu , žyvët . *MFH:    i anâ nâčala râzgavor a tom , k čimu ja vidu , što mâladzečênskâjê nâpravlenêjê , pâluč´ajêccý , kak by +... *MFH:    nu , krasivâjê , lisa , vot dažý âstanovkâ zilënâjê ["] jesc´ . *MFH:    očên´ krasivâ , i žývapisnyjê takijê mista . *MFH:    +" i pâtamu hâvarit ["-"] ran´šý vabšče kak-tâ cynilês´ . *MFH:    nu sičas žý (.) mnohâ xto , znajêcê , na darohu , starâsc´ , dzecê ni xacjat . *MFH:    dyk mnohêjê i prâdajut . *MFH:    étâ ž vot zimljačkâ , ja vam hâvarilâ , katorâjê vot (.) z´dzes´ , za maksêmusâm xx ["] žyvët . *MFH:    vot ana (.) s étâj +... *MFH:    prostâ što , pâluč´ajêccý , u nas xx dzelâjut žý kak by étât âgrâgâradok , u nas pasëlâk . *MFH:    u nas (.) užé dal´šý tam , dze dzirévnê +... *MFH:    (..) nu smysl v tom , što u nas céntr . *MFH:    pâluč´ajêccý , poštâ jesc´ , kakoj-tâ (.) fap tam jesc´ . *MFH:    nu , vsë ravno , svoj vrač jesc´ , jeslê što-tâ nadâ . *MFH:    i zuby zâličic´ , i tak vot sxadzic´ na ukoly kakijê-tâ , nu , možnâ . *MFH:    dzeckê sad , strašnên´kêj , kanešnâ , domêk takoj , vsë ivo@w krasêc´ , krasêc´ . @New Episode *MFH:    da , tam (.) on âdnâitažny . *MFH:    ja gâvarju , užé davno magli pastrojêc´ . *MFH:    nu , školâ xarošýjê . *MFH:    pâtamu što byla tam u sasednêx , kada@w ran´šý , vosêm , dzevêc´ . *MFH:    a u nas vsë vremê bylâ srednêjê âbrâzavanêjê . *MFH:    radyškâm žyleznâjê darohâ , adzin mâhazin . *MFH:    nu stalovâjê tol´kâ tagda rabotâjê , kagda (.) uborkâ i (.) pâsivnajê . *MFH:    byl kagda-tâ (..) dom bytâ . *MFH:    šylê tam , cëcê tam , štučýk pjac´ ilê čytyrý , šylê . *MFH:    pâryxmaxêr prýjizžal . *MFH:    nu ščas@w tol´kâ (.) na letnê piriâd , kakijê-tâ tam dni , ilê adzin , ilê dva , prêjizžajêt pârikmaxêr (.) padstrič´ . *MFH:    sistra dažý xodzêt , nu , prêjizžajut sjuda . *MFH:    nu , vot (.) za ščot tavo , što radyškâm . *MFH:    vo (.) u minja , pâluč´ajêccý , z domâ , možý , jak da tohâ pêdzisjat dzivjatâhâ domâ , pêdzisjat dzivjatâhâ . *MFH:    tak (.) čerêz polê (.) vidnâ , kak pojêzd idzët , na lidu , na mâladzeč´nâ xx , na maskvu xx . *MFH:    ja úžé (.) raspisanêjê vsë znaju . *MFH:    da , u (.) nas žý mâladzeč´nâ , lidskâjê nâpravlenêjê . *MFH:    i pâluč´ajêccý , my hdze-tâ pâsridinê . *MFH:    ja vspâminaju , kada-tâ@w , možýt , v klas dzivjatyj xadzilâ , nam žý zâplacilê dzenjužkê . *MFH:    nu , kakijê tam +... *MFH:    nu kakajê raznêcý ? *MFH:    mamâ jiš´čë tam (.) dalâ . *MFH:    i ja sibe , užé dzivjatyj klas , pajexâlâ užé na tot rynâk . *MFH:    pajexâlê , u nas utrâm kak-tâ ni udobnâ , večêrâm pajexâlê s padružkâj . *MFH:    u ijo@w tam sistra žyla radnajê . *MFH:    i užé na tot rynâk pâbižalê . *MFH:    cëmnyj , cëmnyj takoj , vot takoj džyns tada@w byl . *MFH:    i zamočkâú bylâ gdze ugodnâ : i tut , i tam , i tam . *MFH:    nu ani očên´ bylê noskêjê , ja vspâminaju . *MFH:    nu pa cem žý vrêminam ani nimnožkâ i stojêlê . *MFH:    tam žý kakajê-tâ [_///] tut žý iščo firmâ . *MFH:    vot , étâ moj pervyj zarâbâtâk byl . *MFH:    nu , a ščas@w užé tožý atstrojêlsê , mnogêjê vot tam i žyvut . *MFH:    prostâ pâluč´ajêccý , što ani ni sil´nâ krupnâpramyšlênnyjê hârada . *MFH:    vot kak i to žý mâladzečnâ . *MFH:    vrodzê by on tak pa vidu ni plaxoj , cixêj hâradziškâ . *MFH:    nu , kada@w sputnêk ["] rabotâl , tam bylâ , navernâ , pjac´ ilê šésc´ tysêč (.) rabočêx mest . *MFA:    a što étâ ? *MFH:    a tam anê raznyjê écê radêââparatury , tam , možýt , iš´čë što-tâ . *MFA:    nu sputnêk ["] , radêâ ž byl sputnêk ["] , tam sâbiralê . *MFH:    nu , i tam raznyjê ž zakazyvâlê , raznyjê vsë . *MFA:    a patom pêristalê . *MFH:    i vot kada@w râzvalilsê , tak š´č´as tol´kâ kakajê-tâ časc´ . *MFH:    a vot étâ bal´šojê zdanêjê , vot pristavcê . *MFH:    kak xx k persname svajej jedu , vot ixny dom , časnyj vot nimnožkâ sektâr , i tut étâ zdanêjê stajit . *MFH:    a radyškâm tut žý vot at sputnêkâ ["] étâ byla , kak ivo@w , kâmsamolkâ ["] , deckâjê (.) fabrêkâ tam . *MFH:    š´č´as zdelâlê (.) junonâ ["] , pa-mojmu . *MFH:    nu tam ni sil´nâ , a ran´šý ž maja sistra tam rabotâlâ . *MFH:    tam , oj , tam placêcý , vot écê vot râspašonâč´kê , čepčêkê , vsë étâ . *MFH:    rabotâ byla . *MFH:    ana , navernâ , pa cem vrêminam , navernâ , tristâ rublej , jeslê (.) normu vypalnjalâ . *MFA:    da , dyk étâ na toj , den´hê bylê xarošýjê . *MFH:    nu , ana tam tak sidzelâ . *MFH:    ja k nej kak-tâ , nu , ja u školu xadzilâ +... *MFH:    možý , na kanikulâx . *MFH:    ana u âbščyžycêjê žyla xx , ja k nej zašla . *MFH:    duxata , mašyny , hul . *MFH:    a ana sidzit , š´´jot , jej nravêlâs´ . *MFH:    nu tak vot , dy pâluč´ajêccý , ščas@w étâ fabrêkâ tožý malên´kâjê . *MFH:    patom iščo kakoj-tâ tam zavod idët . *MFH:    i (.) zavod , étâ , mêtâlalëhkâj kanstrukcýjê . *MFH:    bratâ žyna rabotâjêt , i brat rabotâl , i dzjadz´kâ inžynerâm . *MFH:    mêtâlalëhkâj , ani vot dzelâjut écê kanstrukcýjê . *MFH:    nu , jeslê rasijê tam što-tâ zakažýt , jesc´ rabotâ . *MFH:    nu i vsë . *MFH:    pâraški , tam tožý užé ni sil´nâ , pâluč´ajêccý . *MFH:    maslâsyrzavod , nu , xlêbzavod , nu , vot mebêl´ iš´čë . *MFH:    mâladzečênskâjê mebêl´ . *MFA:    da xx . *MFH:    vsë . *MFH:    i pâluč´ajêccý , vot (.) ščas@w v céntrê horâdâ pastrojêlê étât , krasivy dvaréc tam , iskustvâ ilê kul´tury . *MFH:    nu , kak tam ? *MFH:    abyčnâ ž tam mâladzečnâ ran´šý (.) pa neskâl´kâ dnej bylâ . *MFH:    a v étâm hadu bylâ adzin . *MFH:    pâtamu šta bylê +... *MFH:    adzin dzen´ bylâ +... *MFH:    pâtamu što , pâluč´ajêcý , to li vypusknyjê bylê , to li što . *MFH:    i tokâ@w subotu bylâ . *MFH:    ilê pjatnêcu ? @New Episode *MFH:    i vot my +... *MFH:    nu , na ploščýdê , pâluč´ajêccý , očên´ krasivâ bylâ . *MFH:    persname persname (.) vsë vrémê u mâladzečýnâ prêjizžajêt . *MFH:    persname s persname , nu , i tak écê , mâladyjê . *MFA:    da , svaje . *MFH:    i patom očýn´ krasivyjê bylê fêjirverkê . @New Episode *MFH:    vot , my pâbyli na étâm fiscivalê . *MFH:    tam , ja ž hâvarju , napitkê , sladâsc´ , marožýnâjê . *MFH:    a úžé (.) vxod ja ni pomnju skol´kâ . *MFH:    jeslê užé k samâj tuda scénê , što-tâ platnâ byl . *MFH:    a z´dzes´ , my vo radyškâm stajalê , bisplatnâ bylâ . *MFH:    nu , incirésnâ . *MFH:    (...) nu , i narodâ ž u mâladzečnê ! *MFH:    ja ni znaju , skokâ@w (.) pa čislênnâscê . *MFH:    nu ja hâvaru , kada@w b ni pajexâl , ústrécêš s sjala kaho-nebudz´ , na vakzalê , na rynku . @End
(Stand: 20.04.2022)