fam_mi_78

fam_mi_78

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFH Migrant, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFH:    brms

@MT of MFA:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFH:    nu vot kak-tâ našý mâladzečýnskâjê nâpravlenêjê (.) očên´ +/.

*MFA:    dârâhavatâ , pâtamu šta éliktryčkâ xodzêt .

*MFH:    da , nu pânimajêcê , v tom smyslê , u nas kak-tâ +...

*MFH:    nu , žénš´čênâ , prostâ kak-tâ râzgavory zâvili .

*MFH:    ana sama , pâluč´ajêccý , rodâm iz mâladzeč´nâ .

*MFH:    tam +...

*MFH:    nu , vot u nas žý mâladzečnâ tak , céntâr , a patom pašli écê č´asnyjê dama .

*MFH:    pâtamu šta tam (.) tokâ@w tak , novy mikrârajon tam , gde écê , pâraški vot gde brat .

*MFH:    novyj atstrojêlsê , a tut tak , céntâr i tam žý viz´de časnyjê sektâry .

*MFH:    (..) u mâladzečnê časny sektâr .

*MFH:    tak vot žénšýnâ jexâlâ , mamâ pamërlâ , u ix tam dom .

*MFH:    hâvaryt , nixto ni xočý jexâc´ .

*MFH:    dyk prýstaúljajêcê , u mâladzečýnê , tam žý (.) darohâ žyleznâjê nêdâliko .

*MFA:    +< žyc´ , kanešnâ , nixto ni xočý u časnym .

*MFH:    ana hâvarit , dažý sasedzê , hâvarit , vot kupilê dom .

*MFH:    nu tam , možýt , tožý xto-tâ umêr .

*MFH:    ani dažý nêčivo ni sadzêt .

*MFH:    tam , hâvarit , darožku zââsval´cirâvâlê , tam hazon (.) travoj zasejêlê i hâvarjat +"/.

*MFH:    +" a začem nam ce hradkê ?

*MFH:    +" pajexâl na rynâk , kupil .

*MFH:    pavesêlê hâmačok .

*MFA:    pravêl´nâ , âddyxajut .

*MFH:    pâluč´ajêccý , vse derev´´ê xx pavyrubalê , štob solnyškâ bylâ , štoby vsë âstal´nojê +...

*MFH:    vot ana (.) hâvarit +...

*MFH:    pâluč´ajêccý , navernâ , bratâ žyna i ana .

*MFH:    nu vidnâ , što na pen´sêjê .

*MFH:    hâvarit +"/.

*MFH:    +" ni prêjizžajêm (.) zimoj , ni xacim , pâtamu šta (.) pečku nadâ tapic´ .

*MFH:    ni prâvili haz .

*MFH:    prâvadzilê , nu anâ hâvarit +"/.

*MFH:    +" my znalê , što nixto ni budzêt žyc´ .

*MFH:    +" začem vlažývâc´ dzen´gê ?

*MFH:    +" a letâm hâvarit ["-"] prêjizžajêm .

*MFH:    ja ni znaju , v kakom anâ rajonê .

*MFH:    oj , v malinâvkê , pa-mojmu , žyvët .

*MFH:    i anâ nâčala râzgavor a tom , k čimu ja vidu , što mâladzečênskâjê nâpravlenêjê , pâluč´ajêccý , kak by +...

*MFH:    nu , krasivâjê , lisa , vot dažý âstanovkâ zilënâjê ["] jesc´ .

*MFH:    očên´ krasivâ , i žývapisnyjê takijê mista .

*MFH:    +" i pâtamu hâvarit ["-"] ran´šý vabšče kak-tâ cynilês´ .

*MFH:    nu sičas žý (.) mnohâ xto , znajêcê , na darohu , starâsc´ , dzecê ni xacjat .

*MFH:    dyk mnohêjê i prâdajut .

*MFH:    étâ ž vot zimljačkâ , ja vam hâvarilâ , katorâjê vot (.) z´dzes´ , za maksêmusâm xx ["] žyvët .

*MFH:    vot ana (.) s étâj +...

*MFH:    prostâ što , pâluč´ajêccý , u nas xx dzelâjut žý kak by étât âgrâgâradok , u nas pasëlâk .

*MFH:    u nas (.) užé dal´šý tam , dze dzirévnê +...

*MFH:    (..) nu smysl v tom , što u nas céntr .

*MFH:    pâluč´ajêccý , poštâ jesc´ , kakoj-tâ (.) fap tam jesc´ .

*MFH:    nu , vsë ravno , svoj vrač jesc´ , jeslê što-tâ nadâ .

*MFH:    i zuby zâličic´ , i tak vot sxadzic´ na ukoly kakijê-tâ , nu , možnâ .

*MFH:    dzeckê sad , strašnên´kêj , kanešnâ , domêk takoj , vsë ivo@w krasêc´ , krasêc´ .

@New Episode

*MFH:    da , tam (.) on âdnâitažny .

*MFH:    ja gâvarju , užé davno magli pastrojêc´ .

*MFH:    nu , školâ xarošýjê .

*MFH:    pâtamu što byla tam u sasednêx , kada@w ran´šý , vosêm , dzevêc´ .

*MFH:    a u nas vsë vremê bylâ srednêjê âbrâzavanêjê .

*MFH:    radyškâm žyleznâjê darohâ , adzin mâhazin .

*MFH:    nu stalovâjê tol´kâ tagda rabotâjê , kagda (.) uborkâ i (.) pâsivnajê .

*MFH:    byl kagda-tâ (..) dom bytâ .

*MFH:    šylê tam , cëcê tam , štučýk pjac´ ilê čytyrý , šylê .

*MFH:    pâryxmaxêr prýjizžal .

*MFH:    nu ščas@w tol´kâ (.) na letnê piriâd , kakijê-tâ tam dni , ilê adzin , ilê dva , prêjizžajêt pârikmaxêr (.) padstrič´ .

*MFH:    sistra dažý xodzêt , nu , prêjizžajut sjuda .

*MFH:    nu , vot (.) za ščot tavo , što radyškâm .

*MFH:    vo (.) u minja , pâluč´ajêccý , z domâ , možý , jak da tohâ pêdzisjat dzivjatâhâ domâ , pêdzisjat dzivjatâhâ .

*MFH:    tak (.) čerêz polê (.) vidnâ , kak pojêzd idzët , na lidu , na mâladzeč´nâ xx , na maskvu xx .

*MFH:    ja úžé (.) raspisanêjê vsë znaju .

*MFH:    da , u (.) nas žý mâladzeč´nâ , lidskâjê nâpravlenêjê .

*MFH:    i pâluč´ajêccý , my hdze-tâ pâsridinê .

*MFH:    ja vspâminaju , kada-tâ@w , možýt , v klas dzivjatyj xadzilâ , nam žý zâplacilê dzenjužkê .

*MFH:    nu , kakijê tam +...

*MFH:    nu kakajê raznêcý ?

*MFH:    mamâ jiš´čë tam (.) dalâ .

*MFH:    i ja sibe , užé dzivjatyj klas , pajexâlâ užé na tot rynâk .

*MFH:    pajexâlê , u nas utrâm kak-tâ ni udobnâ , večêrâm pajexâlê s padružkâj .

*MFH:    u ijo@w tam sistra žyla radnajê .

*MFH:    i užé na tot rynâk pâbižalê .

*MFH:    cëmnyj , cëmnyj takoj , vot takoj džyns tada@w byl .

*MFH:    i zamočkâú bylâ gdze ugodnâ : i tut , i tam , i tam .

*MFH:    nu ani očên´ bylê noskêjê , ja vspâminaju .

*MFH:    nu pa cem žý vrêminam ani nimnožkâ i stojêlê .

*MFH:    tam žý kakajê-tâ [_///] tut žý iščo firmâ .

*MFH:    vot , étâ moj pervyj zarâbâtâk byl .

*MFH:    nu , a ščas@w užé tožý atstrojêlsê , mnogêjê vot tam i žyvut .

*MFH:    prostâ pâluč´ajêccý , što ani ni sil´nâ krupnâpramyšlênnyjê hârada .

*MFH:    vot kak i to žý mâladzečnâ .

*MFH:    vrodzê by on tak pa vidu ni plaxoj , cixêj hâradziškâ .

*MFH:    nu , kada@w sputnêk ["] rabotâl , tam bylâ , navernâ , pjac´ ilê šésc´ tysêč (.) rabočêx mest .

*MFA:    a što étâ ?

*MFH:    a tam anê raznyjê écê radêââparatury , tam , možýt , iš´čë što-tâ .

*MFA:    nu sputnêk ["] , radêâ ž byl sputnêk ["] , tam sâbiralê .

*MFH:    nu , i tam raznyjê ž zakazyvâlê , raznyjê vsë .

*MFA:    a patom pêristalê .

*MFH:    i vot kada@w râzvalilsê , tak š´č´as tol´kâ kakajê-tâ časc´ .

*MFH:    a vot étâ bal´šojê zdanêjê , vot pristavcê .

*MFH:    kak xx k persname svajej jedu , vot ixny dom , časnyj vot nimnožkâ sektâr , i tut étâ zdanêjê stajit .

*MFH:    a radyškâm tut žý vot at sputnêkâ ["] étâ byla , kak ivo@w , kâmsamolkâ ["] , deckâjê (.) fabrêkâ tam .

*MFH:    š´č´as zdelâlê (.) junonâ ["] , pa-mojmu .

*MFH:    nu tam ni sil´nâ , a ran´šý ž maja sistra tam rabotâlâ .

*MFH:    tam , oj , tam placêcý , vot écê vot râspašonâč´kê , čepčêkê , vsë étâ .

*MFH:    rabotâ byla .

*MFH:    ana , navernâ , pa cem vrêminam , navernâ , tristâ rublej , jeslê (.) normu vypalnjalâ .

*MFA:    da , dyk étâ na toj , den´hê bylê xarošýjê .

*MFH:    nu , ana tam tak sidzelâ .

*MFH:    ja k nej kak-tâ , nu , ja u školu xadzilâ +...

*MFH:    možý , na kanikulâx .

*MFH:    ana u âbščyžycêjê žyla xx , ja k nej zašla .

*MFH:    duxata , mašyny , hul .

*MFH:    a ana sidzit , š´´jot , jej nravêlâs´ .

*MFH:    nu tak vot , dy pâluč´ajêccý , ščas@w étâ fabrêkâ tožý malên´kâjê .

*MFH:    patom iščo kakoj-tâ tam zavod idët .

*MFH:    i (.) zavod , étâ , mêtâlalëhkâj kanstrukcýjê .

*MFH:    bratâ žyna rabotâjêt , i brat rabotâl , i dzjadz´kâ inžynerâm .

*MFH:    mêtâlalëhkâj , ani vot dzelâjut écê kanstrukcýjê .

*MFH:    nu , jeslê rasijê tam što-tâ zakažýt , jesc´ rabotâ .

*MFH:    nu i vsë .

*MFH:    pâraški , tam tožý užé ni sil´nâ , pâluč´ajêccý .

*MFH:    maslâsyrzavod , nu , xlêbzavod , nu , vot mebêl´ iš´čë .

*MFH:    mâladzečênskâjê mebêl´ .

*MFA:    da xx .

*MFH:    vsë .

*MFH:    i pâluč´ajêccý , vot (.) ščas@w v céntrê horâdâ pastrojêlê étât , krasivy dvaréc tam , iskustvâ ilê kul´tury .

*MFH:    nu , kak tam ?

*MFH:    abyčnâ ž tam mâladzečnâ ran´šý (.) pa neskâl´kâ dnej bylâ .

*MFH:    a v étâm hadu bylâ adzin .

*MFH:    pâtamu šta bylê +...

*MFH:    adzin dzen´ bylâ +...

*MFH:    pâtamu što , pâluč´ajêcý , to li vypusknyjê bylê , to li što .

*MFH:    i tokâ@w subotu bylâ .

*MFH:    ilê pjatnêcu ?

@New Episode

*MFH:    i vot my +...

*MFH:    nu , na ploščýdê , pâluč´ajêccý , očên´ krasivâ bylâ .

*MFH:    persname persname (.) vsë vrémê u mâladzečýnâ prêjizžajêt .

*MFH:    persname s persname , nu , i tak écê , mâladyjê .

*MFA:    da , svaje .

*MFH:    i patom očýn´ krasivyjê bylê fêjirverkê .

@New Episode

*MFH:    vot , my pâbyli na étâm fiscivalê .

*MFH:    tam , ja ž hâvarju , napitkê , sladâsc´ , marožýnâjê .

*MFH:    a úžé (.) vxod ja ni pomnju skol´kâ .

*MFH:    jeslê užé k samâj tuda scénê , što-tâ platnâ byl .

*MFH:    a z´dzes´ , my vo radyškâm stajalê , bisplatnâ bylâ .

*MFH:    nu , incirésnâ .

*MFH:    (...) nu , i narodâ ž u mâladzečnê !

*MFH:    ja ni znaju , skokâ@w (.) pa čislênnâscê .

*MFH:    nu ja hâvaru , kada@w b ni pajexâl , ústrécêš s sjala kaho-nebudz´ , na vakzalê , na rynku .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)