fam_mi_78

fam_mi_78

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFH Migrant, MFA Migrant
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFH:    brms
@MT of MFA:    be
@FL of MFH:    brms
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFH:    nu vot kak-tâ našý mâladzečýnskâjê nâpravlenêjê (.) očên´ +/.
*MFA:    dârâhavatâ , pâtamu šta éliktryčkâ xodzêt .
*MFH:    da , nu pânimajêcê , v tom smyslê , u nas kak-tâ +...
*MFH:    nu , žénš´čênâ , prostâ kak-tâ râzgavory zâvili .
*MFH:    ana sama , pâluč´ajêccý , rodâm iz mâladzeč´nâ .
*MFH:    tam +...
*MFH:    nu , vot u nas žý mâladzečnâ tak , céntâr , a patom pašli écê č´asnyjê dama .
*MFH:    pâtamu šta tam (.) tokâ@w tak , novy mikrârajon tam , gde écê , pâraški vot gde brat .
*MFH:    novyj atstrojêlsê , a tut tak , céntâr i tam žý viz´de časnyjê sektâry .
*MFH:    (..) u mâladzečnê časny sektâr .
*MFH:    tak vot žénšýnâ jexâlâ , mamâ pamërlâ , u ix tam dom .
*MFH:    hâvaryt , nixto ni xočý jexâc´ .
*MFH:    dyk prýstaúljajêcê , u mâladzečýnê , tam žý (.) darohâ žyleznâjê nêdâliko .
*MFA:    +< žyc´ , kanešnâ , nixto ni xočý u časnym .
*MFH:    ana hâvarit , dažý sasedzê , hâvarit , vot kupilê dom .
*MFH:    nu tam , možýt , tožý xto-tâ umêr .
*MFH:    ani dažý nêčivo ni sadzêt .
*MFH:    tam , hâvarit , darožku zââsval´cirâvâlê , tam hazon (.) travoj zasejêlê i hâvarjat +"/.
*MFH:    +" a začem nam ce hradkê ?
*MFH:    +" pajexâl na rynâk , kupil .
*MFH:    pavesêlê hâmačok .
*MFA:    pravêl´nâ , âddyxajut .
*MFH:    pâluč´ajêccý , vse derev´´ê xx pavyrubalê , štob solnyškâ bylâ , štoby vsë âstal´nojê +...
*MFH:    vot ana (.) hâvarit +...
*MFH:    pâluč´ajêccý , navernâ , bratâ žyna i ana .
*MFH:    nu vidnâ , što na pen´sêjê .
*MFH:    hâvarit +"/.
*MFH:    +" ni prêjizžajêm (.) zimoj , ni xacim , pâtamu šta (.) pečku nadâ tapic´ .
*MFH:    ni prâvili haz .
*MFH:    prâvadzilê , nu anâ hâvarit +"/.
*MFH:    +" my znalê , što nixto ni budzêt žyc´ .
*MFH:    +" začem vlažývâc´ dzen´gê ?
*MFH:    +" a letâm hâvarit ["-"] prêjizžajêm .
*MFH:    ja ni znaju , v kakom anâ rajonê .
*MFH:    oj , v malinâvkê , pa-mojmu , žyvët .
*MFH:    i anâ nâčala râzgavor a tom , k čimu ja vidu , što mâladzečênskâjê nâpravlenêjê , pâluč´ajêccý , kak by +...
*MFH:    nu , krasivâjê , lisa , vot dažý âstanovkâ zilënâjê ["] jesc´ .
*MFH:    očên´ krasivâ , i žývapisnyjê takijê mista .
*MFH:    +" i pâtamu hâvarit ["-"] ran´šý vabšče kak-tâ cynilês´ .
*MFH:    nu sičas žý (.) mnohâ xto , znajêcê , na darohu , starâsc´ , dzecê ni xacjat .
*MFH:    dyk mnohêjê i prâdajut .
*MFH:    étâ ž vot zimljačkâ , ja vam hâvarilâ , katorâjê vot (.) z´dzes´ , za maksêmusâm xx ["] žyvët .
*MFH:    vot ana (.) s étâj +...
*MFH:    prostâ što , pâluč´ajêccý , u nas xx dzelâjut žý kak by étât âgrâgâradok , u nas pasëlâk .
*MFH:    u nas (.) užé dal´šý tam , dze dzirévnê +...
*MFH:    (..) nu smysl v tom , što u nas céntr .
*MFH:    pâluč´ajêccý , poštâ jesc´ , kakoj-tâ (.) fap tam jesc´ .
*MFH:    nu , vsë ravno , svoj vrač jesc´ , jeslê što-tâ nadâ .
*MFH:    i zuby zâličic´ , i tak vot sxadzic´ na ukoly kakijê-tâ , nu , možnâ .
*MFH:    dzeckê sad , strašnên´kêj , kanešnâ , domêk takoj , vsë ivo@w krasêc´ , krasêc´ .
@New Episode
*MFH:    da , tam (.) on âdnâitažny .
*MFH:    ja gâvarju , užé davno magli pastrojêc´ .
*MFH:    nu , školâ xarošýjê .
*MFH:    pâtamu što byla tam u sasednêx , kada@w ran´šý , vosêm , dzevêc´ .
*MFH:    a u nas vsë vremê bylâ srednêjê âbrâzavanêjê .
*MFH:    radyškâm žyleznâjê darohâ , adzin mâhazin .
*MFH:    nu stalovâjê tol´kâ tagda rabotâjê , kagda (.) uborkâ i (.) pâsivnajê .
*MFH:    byl kagda-tâ (..) dom bytâ .
*MFH:    šylê tam , cëcê tam , štučýk pjac´ ilê čytyrý , šylê .
*MFH:    pâryxmaxêr prýjizžal .
*MFH:    nu ščas@w tol´kâ (.) na letnê piriâd , kakijê-tâ tam dni , ilê adzin , ilê dva , prêjizžajêt pârikmaxêr (.) padstrič´ .
*MFH:    sistra dažý xodzêt , nu , prêjizžajut sjuda .
*MFH:    nu , vot (.) za ščot tavo , što radyškâm .
*MFH:    vo (.) u minja , pâluč´ajêccý , z domâ , možý , jak da tohâ pêdzisjat dzivjatâhâ domâ , pêdzisjat dzivjatâhâ .
*MFH:    tak (.) čerêz polê (.) vidnâ , kak pojêzd idzët , na lidu , na mâladzeč´nâ xx , na maskvu xx .
*MFH:    ja úžé (.) raspisanêjê vsë znaju .
*MFH:    da , u (.) nas žý mâladzeč´nâ , lidskâjê nâpravlenêjê .
*MFH:    i pâluč´ajêccý , my hdze-tâ pâsridinê .
*MFH:    ja vspâminaju , kada-tâ@w , možýt , v klas dzivjatyj xadzilâ , nam žý zâplacilê dzenjužkê .
*MFH:    nu , kakijê tam +...
*MFH:    nu kakajê raznêcý ?
*MFH:    mamâ jiš´čë tam (.) dalâ .
*MFH:    i ja sibe , užé dzivjatyj klas , pajexâlâ užé na tot rynâk .
*MFH:    pajexâlê , u nas utrâm kak-tâ ni udobnâ , večêrâm pajexâlê s padružkâj .
*MFH:    u ijo@w tam sistra žyla radnajê .
*MFH:    i užé na tot rynâk pâbižalê .
*MFH:    cëmnyj , cëmnyj takoj , vot takoj džyns tada@w byl .
*MFH:    i zamočkâú bylâ gdze ugodnâ : i tut , i tam , i tam .
*MFH:    nu ani očên´ bylê noskêjê , ja vspâminaju .
*MFH:    nu pa cem žý vrêminam ani nimnožkâ i stojêlê .
*MFH:    tam žý kakajê-tâ [_///] tut žý iščo firmâ .
*MFH:    vot , étâ moj pervyj zarâbâtâk byl .
*MFH:    nu , a ščas@w užé tožý atstrojêlsê , mnogêjê vot tam i žyvut .
*MFH:    prostâ pâluč´ajêccý , što ani ni sil´nâ krupnâpramyšlênnyjê hârada .
*MFH:    vot kak i to žý mâladzečnâ .
*MFH:    vrodzê by on tak pa vidu ni plaxoj , cixêj hâradziškâ .
*MFH:    nu , kada@w sputnêk ["] rabotâl , tam bylâ , navernâ , pjac´ ilê šésc´ tysêč (.) rabočêx mest .
*MFA:    a što étâ ?
*MFH:    a tam anê raznyjê écê radêââparatury , tam , možýt , iš´čë što-tâ .
*MFA:    nu sputnêk ["] , radêâ ž byl sputnêk ["] , tam sâbiralê .
*MFH:    nu , i tam raznyjê ž zakazyvâlê , raznyjê vsë .
*MFA:    a patom pêristalê .
*MFH:    i vot kada@w râzvalilsê , tak š´č´as tol´kâ kakajê-tâ časc´ .
*MFH:    a vot étâ bal´šojê zdanêjê , vot pristavcê .
*MFH:    kak xx k persname svajej jedu , vot ixny dom , časnyj vot nimnožkâ sektâr , i tut étâ zdanêjê stajit .
*MFH:    a radyškâm tut žý vot at sputnêkâ ["] étâ byla , kak ivo@w , kâmsamolkâ ["] , deckâjê (.) fabrêkâ tam .
*MFH:    š´č´as zdelâlê (.) junonâ ["] , pa-mojmu .
*MFH:    nu tam ni sil´nâ , a ran´šý ž maja sistra tam rabotâlâ .
*MFH:    tam , oj , tam placêcý , vot écê vot râspašonâč´kê , čepčêkê , vsë étâ .
*MFH:    rabotâ byla .
*MFH:    ana , navernâ , pa cem vrêminam , navernâ , tristâ rublej , jeslê (.) normu vypalnjalâ .
*MFA:    da , dyk étâ na toj , den´hê bylê xarošýjê .
*MFH:    nu , ana tam tak sidzelâ .
*MFH:    ja k nej kak-tâ , nu , ja u školu xadzilâ +...
*MFH:    možý , na kanikulâx .
*MFH:    ana u âbščyžycêjê žyla xx , ja k nej zašla .
*MFH:    duxata , mašyny , hul .
*MFH:    a ana sidzit , š´´jot , jej nravêlâs´ .
*MFH:    nu tak vot , dy pâluč´ajêccý , ščas@w étâ fabrêkâ tožý malên´kâjê .
*MFH:    patom iščo kakoj-tâ tam zavod idët .
*MFH:    i (.) zavod , étâ , mêtâlalëhkâj kanstrukcýjê .
*MFH:    bratâ žyna rabotâjêt , i brat rabotâl , i dzjadz´kâ inžynerâm .
*MFH:    mêtâlalëhkâj , ani vot dzelâjut écê kanstrukcýjê .
*MFH:    nu , jeslê rasijê tam što-tâ zakažýt , jesc´ rabotâ .
*MFH:    nu i vsë .
*MFH:    pâraški , tam tožý užé ni sil´nâ , pâluč´ajêccý .
*MFH:    maslâsyrzavod , nu , xlêbzavod , nu , vot mebêl´ iš´čë .
*MFH:    mâladzečênskâjê mebêl´ .
*MFA:    da xx .
*MFH:    vsë .
*MFH:    i pâluč´ajêccý , vot (.) ščas@w v céntrê horâdâ pastrojêlê étât , krasivy dvaréc tam , iskustvâ ilê kul´tury .
*MFH:    nu , kak tam ?
*MFH:    abyčnâ ž tam mâladzečnâ ran´šý (.) pa neskâl´kâ dnej bylâ .
*MFH:    a v étâm hadu bylâ adzin .
*MFH:    pâtamu šta bylê +...
*MFH:    adzin dzen´ bylâ +...
*MFH:    pâtamu što , pâluč´ajêcý , to li vypusknyjê bylê , to li što .
*MFH:    i tokâ@w subotu bylâ .
*MFH:    ilê pjatnêcu ?
@New Episode
*MFH:    i vot my +...
*MFH:    nu , na ploščýdê , pâluč´ajêccý , očên´ krasivâ bylâ .
*MFH:    persname persname (.) vsë vrémê u mâladzečýnâ prêjizžajêt .
*MFH:    persname s persname , nu , i tak écê , mâladyjê .
*MFA:    da , svaje .
*MFH:    i patom očýn´ krasivyjê bylê fêjirverkê .
@New Episode
*MFH:    vot , my pâbyli na étâm fiscivalê .
*MFH:    tam , ja ž hâvarju , napitkê , sladâsc´ , marožýnâjê .
*MFH:    a úžé (.) vxod ja ni pomnju skol´kâ .
*MFH:    jeslê užé k samâj tuda scénê , što-tâ platnâ byl .
*MFH:    a z´dzes´ , my vo radyškâm stajalê , bisplatnâ bylâ .
*MFH:    nu , incirésnâ .
*MFH:    (...) nu , i narodâ ž u mâladzečnê !
*MFH:    ja ni znaju , skokâ@w (.) pa čislênnâscê .
*MFH:    nu ja hâvaru , kada@w b ni pajexâl , ústrécêš s sjala kaho-nebudz´ , na vakzalê , na rynku .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |