fam_mi_44

fam_mi_44

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant, MFF Town, MFB Migrant

@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFC:    be

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFB:    be

@MT of MFC:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@MT of MFB:    be+brms

@FL of MFC:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFB:    be

@Situation:    Conversation at home

*MFC:    ja dva +...

*MFC:    ja užé dva razâ nalilâ , nu pervyj raz u minja malâ , ja takijê praporcýjê ni dzelâlâ .

*MFC:    ja aby jak , navozâ konskâhâ (.) vjadro , patom , étâ samâjê , krapivy , âduvan´čýkâú tam i (.) čýstacel , kanešnâ , ni tak .

*MFC:    a patom (.) na vidro vady , ni mnohâ ž étâ , étâ ž nadâ râzbaúljac´ .

*MFA:    (...) mne užé zaútrâ možnâ ni spjašyc´ .

*MFA:    sën´nê ž užo praverku ždalê .

*MFA:    dyk ni sën´nê ždalê , a (.) vsju nidzelju .

*MFA:    užé vsë pavykrašývâlê , pavymylê , vsë pârabilê , pramâ až ni pêrydac´ .

*MFA:    zâveduščýjê skazalâ +"/.

*MFA:    +" tak u nas krasivâ !

*MFC:    nâpâlionâ ordy , étâ samâjê , v muzejê vilikâj acečêstvênnâj vajny (.) vystâúkâ .

*MFC:    nadâ bylâ b sxadzic´ .

*MFA:    persname budzêc´ tut , u dzjaréúnê , a tady budzêc´ zâizžac´ u subotu da mamy .

*MFA:    budzêc´ jexâc´ damoú .

*MFA:    dyk kab ja , znaúšý , s kem-nibudz´ dajexâlâ da hlubokâhâ , dyk by (.) sjudy i pryjexâlâ z´ jej na mašynê (.) s polâckâ .

*MFC:    kâscjanevêčý .

*MFA:    my zâjazžalê s persname .

*MFC:    ne , nu kanešnâ ni takoj .

*MFC:    u minja (.) tam istorêjê i ce , katoryjê (.) bylê kada-tâ@w , ni vâstanovlêny .

*MFC:    nu kanešnâ pa druhomu .

*MFF:    fâtagrafêjê vy ž ljubêcê smatrec´ ?

*MFC:    iščë kakijê-tâ ?

*MFF:    s étâvâ , s nâvagrudkâ , my jezdzêlê v červên´ .

*MFA:    a , i ja ž ni vidzêlâ .

*MFF:    ty ni vidzêlâ ?

*MFA:    ty mne@w zvalâ , a ja skazalâ , nima kali , troxê vidzêlâ .

*MFC:    persname tam ?

*MFF:    étâ našý akcyjê mêlasérnâscê .

*MFF:    mama , idzi sjuda , xočêš xx ?

*MFC:    a , nu rascenêjê , nu jasnâ .

@New Episode

*MFC:    oj , nadâ bylâ b mne svaim pâkazac´ na rabocê .

*MFC:    vy pâkupalê (.) étu +/.

*MFF:    da .

*MFC:    +< ilê étâ ni vašý ?

*MFF:    ne , pâkupalê , nu .

*MFC:    pâdaždzi .

*MFC:    dyk dze étâ ?

*MFC:    xto iz nix idzët ?

*MFF:    persname .

*MFF:    a étâ my u persname i bylê .

*MFC:    étâ ž persname , vot étâ vot , da ?

*MFC:    kakijê any paxožýjê !

*MFC:    ja ran´šý ix vsë vrémê putâlâ , ja dumâlâ , što étâ adna i ta žý .

*MFF:    a étâ v mâladzeč´nâ .

*MFC:    a étâ bitls ["] u vas tam ?

*MFC:    ilê xto ?

*MFF:    nu , étâ kafé bitls ["] , da , nu , cipâ [_/] cipâ bitls ["] .

*MFF:    étâ my v červên´ jezdzêlê .

*MFC:    jexâlê užé ?

*MFC:    persname , što li ?

*MFF:    étâ persname užé ?

*MFA:    persname , sxadzê atkroj .

*MFC:    kakoj strelâčkâj +...

*MFC:    aby što , ubralâ ja vsë .

*MFF:    a , vy prostâ uviličêlê .

*MFF:    s utrica f červênê , tada@w tak ciplo bylâ , xârašo .

*MFA:    nu , étâ ja vidzêlâ .

*MFF:    kakojê-tâ balotâ mesnâjê .

*MFF:    vot étâ nâvagrudâk , étâ v mirê .

*MFC:    persname zalezlâ , ânhiločýk , da ?

*MFF:    dom mickevêč´ê , muzêj .

*MFC:    no kak xârašo kascër slažylê !

*MFF:    da , takijê kalbaskê .

*MFC:    muxâ hlavnâ selâ , hadâvkâ !

*MFC:    (...) oj .

*MFA:    oj , étâ toj c´vjatok , što +/.

*MFC:    krasatâ , da , da .

*MFF:    kakoj ?

*MFC:    nu ú mine ni takoj .

*MFC:    net u minja tut , nu on na šésc´ écêx , ni takoj .

*MFC:    a étâ što ?

*MFF:    liscêkê .

*MFA:    âbiščalâ cëcê persname zdzelâc´ écê vo krasivyjê i ni zdzelâlâ , fâtahrafêjê .

@New Episode

*MFC:    pis´mo persname tam .

*MFA:    a , ty ú knižkê úsunulâ .

*MFA:    a ja zasunulâ i dumâju , bumažkâ tam byla bal´šajê .

*MFC:    étâ pis´mo persname .

*MFC:    tak , nu vsë xx , spakojnâj nočý , uspexâv .

*MFF:    spakojnâj nočê .

*MFB:    da svidanêjê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)