fam_mi_3

fam_mi_3

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFA Migrant, MFH Migrant, MFF Town

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFA:    be

@MT of MFH:    brms

@MT of MFF:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFH:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFA:    akno ž pastavêlê prygožýjê .

*MFA:    ot ja (.) cjaper persname hâvaru +"/.

*MFA:    +" i nam nadâ takojê samâjê stavêc´ , kab bylo sêmjatryčnâ , âdzinakâvyjê .

*MFH:    a ni znaju , nu étâ žý , ja dažý ni znaju .

*MFA:    +< biz ramy , biz ramkê , biz hétâj +/.

*MFH:    étâ ni ani +...

*MFH:    dze-tâ ilê ni pâdašlo , ilê što , pâtamu šta (.) ano [_///] karočê , kleêlê (.) étâ , pâlučajêccý , polnâscju +/.

*MFA:    ni pânjala .

*MFA:    što , što , što ?

*MFH:    +< što , zapisyvâjêcê ?

*MFA:    persname uključylâ na pâdzarjadku , a étâ , vidzêš , lezêc´ piščom .

*MFH:    nu , pâluč´ajêccý , tak ja ni znaju , hdze jon , atkudâ tam pryvëz jaho ?

*MFA:    tak , sxadzi pâhuljaj +/.

*MFH:    nu <jon žý>[_/] jon žý étâ +/.

*MFA:    +, idzi k papê .

*MFA:    sën´nê praznêk , dvacýc´ trécêhâ fêvralja .

*MFA:    sxadzi papu pazdraú .

*MFA:    praznêk sivodnê mužskoj , sxadzi papu pazdraú .

*MFH:    skažy +"/.

*MFH:    +" papâ , pâzdraúljaju s praznêkâm !

*MFH:    pâdnimajsê .

*MFA:    xaj vstajot užé .

*MFA:    tak , sjuda lezcê ni budzêš .

*MFF:    mamâ , ruč´ku .

*MFA:    persname ubraú svaju .

*MFA:    vot étu .

*MFA:    vo tut lažylâ , ubraú ?

*MFF:    +< da , da .

*MFA:    ne , navernâ , ana ližalâ učyra i pâzâúčyra .

*MFH:    vot , dyk pâlučajêccý , jon žý v étâj firmê , jon žý oknâ stavêc´ .

*MFA:    aaa !

*MFH:    on v étâj firmê .

*MFA:    a , dyk étâ étât , persname muž ?

*MFH:    ne .

*MFH:    ne , nâbarot , brat .

*MFH:    brat .

*MFA:    a , brat .

*MFH:    katory taki vysokê .

*MFA:    ja ix ni znaju , ty znajêš .

*MFH:    nu , na mašynê jezdzêc´ .

*MFH:    ana vysokâjê , svetlâjê .

*MFH:    nu vy prostâ +/.

*MFA:    ana kahda ribënkâ vidzët , ja kak by uznaju .

*MFH:    i ana +/.

*MFA:    a u minja plaxajê pamêc´ na ljudzej .

*MFA:    ja jaho (.) jeslê b vidzêlâ z persname , ja b znalâ , a tak ne .

*MFH:    stokâ@w vaprosâú .

*MFH:    dyk i +...

*MFH:    možý , dzje ni pâdašlo , a ?

*MFH:    možý , dzje atkudâ ?

*MFH:    ja ni znaju .

*MFH:    karočý , jany , nu +/.

*MFA:    +< nu jasnâ .

*MFA:    a , jak u firmê , dyk nadâ budzê tady nânimac´ , jak budzê [_///] kali nâzbirajêm hrošý stavêc´ +/.

*MFH:    nu ani +...

*MFH:    druh jahony s sêrabrankê , karočê , pradâú +...

*MFH:    vmescê kahda-tâ u dzectvê žylê , jon i , možý , jaščé xto-tâ .

*MFH:    u ix usje prýspâsablenêjê .

*MFH:    jany samê [_/] samê ustaúljalê , jak my ujizžýlê .

*MFA:    nu jasnâ .

*MFH:    nu tam pâkupalê , ilê što ?

*MFH:    (...) nu jidzinstvênnâjê što , no ano tak , navernâ , z boku âtkryvajêccý .

*MFH:    ja dažý ni trohâlâ , malâ li što , atkrojêš i +/.

*MFA:    nu , na bok âtkryvajêccý , i sverxu , dlja vozduxâ .

*MFA:    narmal´nâ .

*MFA:    naš bac´kâ nja ljubêc´ , što biz ramy , a mne dyk +...

*MFA:    ja jak pervy raz uvidzêlâ , vabščé pa svetu , ja hâvaru +"/.

*MFA:    +" o , jakajê prélêsc´ !

*MFA:    mne tak panravêlâsê .

*MFH:    ne , nu vy imejêcê v vidu ni râzdzilënnyjê ?

*MFA:    +< da , da .

*MFH:    ja ni znaju , ja ni sprašývâlâ , možý , ščot ješčo patom pryd´´javêt .

*MFH:    a ščas@w pakudâ maúčac´ .

*MFH:    žonkê écê zlyjê , a étât skazaú +"/.

*MFH:    +" mne vabščé ničo ni nadâ .

*MFA:    aha .

*MFA:    ja dažý ni [_///] ani sa mnoj dažý ni hâvarjat , dyk ja sil´nâ i ni sprašývâju nêčivo .

*MFH:    +" mamâ ljabotâjêt ?

*MFA:    oj , ni znaju ja , s étâj mamâj što dzelâc´ ?

*MFA:    nu , što ana u étâj kamercýjê .

*MFA:    nadâ , kab u +...

*MFA:    ničohâ ja ni prydumâlâ dlja jaje .

*MFA:    ana žý +...

*MFA:    plaxojê zrénêjê , na zavod ana ni pajdzët , i sily (.) u nijo mnohâ netu , takoj (.) damy panskâj .

*MFA:    nu , na zavod žý ž ranâ , prâxadnajê , i úsë .

*MFA:    a cjaper takijê zarâbâtkê stalê , use dzeúkê takijê davol´nyjê .

*MFA:    nu dyk ja dumâju , možýt , na maločny , na étu vot , na bâkaleju .

*MFH:    nu , nu .

*MFA:    znakomyx kaho sprasic´ .

*MFA:    nu , kab pašla u hâsudarstvênnuju .

*MFA:    nu , prydzët žý ž nekâlê očýrýdz´ na kvarciru , nadâ ž , kab (.) bank dalê .

*MFA:    ci tak vo što .

*MFA:    dzicë načne rasci .

*MFA:    nu , kakijê u nijo tam , dvescê ilê trystâ tysêč ?

*MFA:    što étâ za žyzn´ takajê ?

*MFA:    ja ž ni večnâjê , ja ž ni smahu tak usë vrémê davac´ i davac´ .

*MFA:    ni znaju , što ana dumâjêt .

*MFA:    ni dumâjêt ana nêčyvo , žyvët i zyvët paka .

*MFH:    mne nadâ čyvo-tâ pâsuščéstvênnêjê iskac´ .

*MFH:    malyjê užé pâdrasli .

*MFH:    pâtamu šta patom [_///] zarâz (.) skažut +"/.

*MFH:    +" pa vozrâstu ni padxodzêš .

*MFH:    budzêš starym , ni vaz´mut nihde .

*MFH:    a tut žý +...

*MFH:    što za zarplatâ ?

*MFH:    u minja (.) sto vosêmsêt aklad .

*MFA:    +< nu ty b na zavodzê paxalâ va úsju .

*MFA:    našý dzeúkê von robêc´ (.) na zêmljadzelkê , ni lëxkâ , kanešmâ , nu i ni cêžylo .

*MFA:    pa krajnêjê merê , ni tak užé smircel´nâ , što užé .

*MFA:    mil´´jon dvescê .

*MFH:    +< dyk ja vo dažý pa svajmu profêlju smatrju .

*MFH:    šésc´sot i vyšý , možý , tam âbeščajut v gazetâx , nu (.) ni trystâ .

*MFA:    jesc´ , jesc´ .

*MFA:    nu , v sadu ž sama malâ .

*MFH:    iščë mazhi (.) kâmpasirujut .

*MFA:    +< a njan´kâm jak malâ , da ?

*MFH:    tak i robêc´ , kak robêc´ +/.

*MFA:    +< xoc´ jak , nu vrémê ž , nadâ každyj dzen´ xadzic´ .

*MFH:    +, pa-vsjakâmu .

*MFH:    +< znajêcê , tam xto-tâ zâbalel , pâdrabotkâ .

*MFH:    tam kârydornâj u nas netu , kârydory mojêm .

*MFA:    nu tol´kâ što .

*MFH:    pâdrabotkê , prémêjê , [_/] i vsë .

*MFA:    +< nu tak i u nas , da .

*MFA:    +< pâdrabotkâ , tady vo čatyrýstâ budzê vyxadzic´ , jak s pâdrabotkâj .

*MFH:    nu , vo našý u jasêl´nâj grupê (.) trystâ tysêč pâlučajê .

*MFA:    nu dyk malâ .

*MFH:    karočê , ja vyključu haz zbehâju .

*MFH:    ščas@w ja k vam prýbjahu .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)