fam_mi_3

fam_mi_3

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFA Migrant, MFH Migrant, MFF Town
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFA:    be
@MT of MFH:    brms
@MT of MFF:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFH:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFA:    akno ž pastavêlê prygožýjê .
*MFA:    ot ja (.) cjaper persname hâvaru +"/.
*MFA:    +" i nam nadâ takojê samâjê stavêc´ , kab bylo sêmjatryčnâ , âdzinakâvyjê .
*MFH:    a ni znaju , nu étâ žý , ja dažý ni znaju .
*MFA:    +< biz ramy , biz ramkê , biz hétâj +/.
*MFH:    étâ ni ani +...
*MFH:    dze-tâ ilê ni pâdašlo , ilê što , pâtamu šta (.) ano [_///] karočê , kleêlê (.) étâ , pâlučajêccý , polnâscju +/.
*MFA:    ni pânjala .
*MFA:    što , što , što ?
*MFH:    +< što , zapisyvâjêcê ?
*MFA:    persname uključylâ na pâdzarjadku , a étâ , vidzêš , lezêc´ piščom .
*MFH:    nu , pâluč´ajêccý , tak ja ni znaju , hdze jon , atkudâ tam pryvëz jaho ?
*MFA:    tak , sxadzi pâhuljaj +/.
*MFH:    nu <jon žý>[_/] jon žý étâ +/.
*MFA:    +, idzi k papê .
*MFA:    sën´nê praznêk , dvacýc´ trécêhâ fêvralja .
*MFA:    sxadzi papu pazdraú .
*MFA:    praznêk sivodnê mužskoj , sxadzi papu pazdraú .
*MFH:    skažy +"/.
*MFH:    +" papâ , pâzdraúljaju s praznêkâm !
*MFH:    pâdnimajsê .
*MFA:    xaj vstajot užé .
*MFA:    tak , sjuda lezcê ni budzêš .
*MFF:    mamâ , ruč´ku .
*MFA:    persname ubraú svaju .
*MFA:    vot étu .
*MFA:    vo tut lažylâ , ubraú ?
*MFF:    +< da , da .
*MFA:    ne , navernâ , ana ližalâ učyra i pâzâúčyra .
*MFH:    vot , dyk pâlučajêccý , jon žý v étâj firmê , jon žý oknâ stavêc´ .
*MFA:    aaa !
*MFH:    on v étâj firmê .
*MFA:    a , dyk étâ étât , persname muž ?
*MFH:    ne .
*MFH:    ne , nâbarot , brat .
*MFH:    brat .
*MFA:    a , brat .
*MFH:    katory taki vysokê .
*MFA:    ja ix ni znaju , ty znajêš .
*MFH:    nu , na mašynê jezdzêc´ .
*MFH:    ana vysokâjê , svetlâjê .
*MFH:    nu vy prostâ +/.
*MFA:    ana kahda ribënkâ vidzët , ja kak by uznaju .
*MFH:    i ana +/.
*MFA:    a u minja plaxajê pamêc´ na ljudzej .
*MFA:    ja jaho (.) jeslê b vidzêlâ z persname , ja b znalâ , a tak ne .
*MFH:    stokâ@w vaprosâú .
*MFH:    dyk i +...
*MFH:    možý , dzje ni pâdašlo , a ?
*MFH:    možý , dzje atkudâ ?
*MFH:    ja ni znaju .
*MFH:    karočý , jany , nu +/.
*MFA:    +< nu jasnâ .
*MFA:    a , jak u firmê , dyk nadâ budzê tady nânimac´ , jak budzê [_///] kali nâzbirajêm hrošý stavêc´ +/.
*MFH:    nu ani +...
*MFH:    druh jahony s sêrabrankê , karočê , pradâú +...
*MFH:    vmescê kahda-tâ u dzectvê žylê , jon i , možý , jaščé xto-tâ .
*MFH:    u ix usje prýspâsablenêjê .
*MFH:    jany samê [_/] samê ustaúljalê , jak my ujizžýlê .
*MFA:    nu jasnâ .
*MFH:    nu tam pâkupalê , ilê što ?
*MFH:    (...) nu jidzinstvênnâjê što , no ano tak , navernâ , z boku âtkryvajêccý .
*MFH:    ja dažý ni trohâlâ , malâ li što , atkrojêš i +/.
*MFA:    nu , na bok âtkryvajêccý , i sverxu , dlja vozduxâ .
*MFA:    narmal´nâ .
*MFA:    naš bac´kâ nja ljubêc´ , što biz ramy , a mne dyk +...
*MFA:    ja jak pervy raz uvidzêlâ , vabščé pa svetu , ja hâvaru +"/.
*MFA:    +" o , jakajê prélêsc´ !
*MFA:    mne tak panravêlâsê .
*MFH:    ne , nu vy imejêcê v vidu ni râzdzilënnyjê ?
*MFA:    +< da , da .
*MFH:    ja ni znaju , ja ni sprašývâlâ , možý , ščot ješčo patom pryd´´javêt .
*MFH:    a ščas@w pakudâ maúčac´ .
*MFH:    žonkê écê zlyjê , a étât skazaú +"/.
*MFH:    +" mne vabščé ničo ni nadâ .
*MFA:    aha .
*MFA:    ja dažý ni [_///] ani sa mnoj dažý ni hâvarjat , dyk ja sil´nâ i ni sprašývâju nêčivo .
*MFH:    +" mamâ ljabotâjêt ?
*MFA:    oj , ni znaju ja , s étâj mamâj što dzelâc´ ?
*MFA:    nu , što ana u étâj kamercýjê .
*MFA:    nadâ , kab u +...
*MFA:    ničohâ ja ni prydumâlâ dlja jaje .
*MFA:    ana žý +...
*MFA:    plaxojê zrénêjê , na zavod ana ni pajdzët , i sily (.) u nijo mnohâ netu , takoj (.) damy panskâj .
*MFA:    nu , na zavod žý ž ranâ , prâxadnajê , i úsë .
*MFA:    a cjaper takijê zarâbâtkê stalê , use dzeúkê takijê davol´nyjê .
*MFA:    nu dyk ja dumâju , možýt , na maločny , na étu vot , na bâkaleju .
*MFH:    nu , nu .
*MFA:    znakomyx kaho sprasic´ .
*MFA:    nu , kab pašla u hâsudarstvênnuju .
*MFA:    nu , prydzët žý ž nekâlê očýrýdz´ na kvarciru , nadâ ž , kab (.) bank dalê .
*MFA:    ci tak vo što .
*MFA:    dzicë načne rasci .
*MFA:    nu , kakijê u nijo tam , dvescê ilê trystâ tysêč ?
*MFA:    što étâ za žyzn´ takajê ?
*MFA:    ja ž ni večnâjê , ja ž ni smahu tak usë vrémê davac´ i davac´ .
*MFA:    ni znaju , što ana dumâjêt .
*MFA:    ni dumâjêt ana nêčyvo , žyvët i zyvët paka .
*MFH:    mne nadâ čyvo-tâ pâsuščéstvênnêjê iskac´ .
*MFH:    malyjê užé pâdrasli .
*MFH:    pâtamu šta patom [_///] zarâz (.) skažut +"/.
*MFH:    +" pa vozrâstu ni padxodzêš .
*MFH:    budzêš starym , ni vaz´mut nihde .
*MFH:    a tut žý +...
*MFH:    što za zarplatâ ?
*MFH:    u minja (.) sto vosêmsêt aklad .
*MFA:    +< nu ty b na zavodzê paxalâ va úsju .
*MFA:    našý dzeúkê von robêc´ (.) na zêmljadzelkê , ni lëxkâ , kanešmâ , nu i ni cêžylo .
*MFA:    pa krajnêjê merê , ni tak užé smircel´nâ , što užé .
*MFA:    mil´´jon dvescê .
*MFH:    +< dyk ja vo dažý pa svajmu profêlju smatrju .
*MFH:    šésc´sot i vyšý , možý , tam âbeščajut v gazetâx , nu (.) ni trystâ .
*MFA:    jesc´ , jesc´ .
*MFA:    nu , v sadu ž sama malâ .
*MFH:    iščë mazhi (.) kâmpasirujut .
*MFA:    +< a njan´kâm jak malâ , da ?
*MFH:    tak i robêc´ , kak robêc´ +/.
*MFA:    +< xoc´ jak , nu vrémê ž , nadâ každyj dzen´ xadzic´ .
*MFH:    +, pa-vsjakâmu .
*MFH:    +< znajêcê , tam xto-tâ zâbalel , pâdrabotkâ .
*MFH:    tam kârydornâj u nas netu , kârydory mojêm .
*MFA:    nu tol´kâ što .
*MFH:    pâdrabotkê , prémêjê , [_/] i vsë .
*MFA:    +< nu tak i u nas , da .
*MFA:    +< pâdrabotkâ , tady vo čatyrýstâ budzê vyxadzic´ , jak s pâdrabotkâj .
*MFH:    nu , vo našý u jasêl´nâj grupê (.) trystâ tysêč pâlučajê .
*MFA:    nu dyk malâ .
*MFH:    karočê , ja vyključu haz zbehâju .
*MFH:    ščas@w ja k vam prýbjahu .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |