fam_mi_45

fam_mi_45

@Begin

@Languages:    hybe, rus

@Participants:    MFF Town, MFV Village

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFV:    be

@MT of MFF:    be

@MT of MFV:    pl+brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFV:    brms+pl

@Situation:    Conversation at home

*MFF:    skol´kâ let ?

*MFV:    persname ?

*MFV:    nu , babê persname .

*MFV:    nu , jej (.) semsêt@w (.) sem , jana kažýc´ , semsêt@w sem .

*MFV:    a vo (.) tut f pjatâm pad´´jezdzê (.) byla .

*MFV:    ja z´ jej [_///] čýascen´kâ sjadzelê my z´ jej .

*MFV:    a jana , semsêt@w (.) vtary jej hod , i umirla .

*MFV:    vot (.) tožâ , nu , dzecê byli ú jaje .

*MFV:    dve , musêc´ +...

*MFV:    dva syny i dočkâ , ale jana adna žyla (.) tutâkâ .

*MFV:    na sëmym étažé .

*MFV:    persname âbižajêccý , dz´ve unučkê ú jaje ž , adna (.) u barý rabotâjêc´ , a druhajê nigdze .

*MFV:    i (.) nâkrucilâ sabe (.) dzjacënkâ .

*MFV:    dzjacënkâ tut hadujuc´ , a jana i (.) na rabotu nja xodzêc´ .

*MFV:    i ničohâ , i domâ ničohâ , kažý , nja robêc´ .

*MFV:    dyk persname to , što (.) usë nadâ samoj rabic´ .

*MFV:    i perâd svjatâm kazalâ +...

*MFV:    kažýc´ +"/.

*MFV:    +" usë čystâ pâsciralâ , pâvymyvalâ , pâzavešvâlâ , a jana , hétâ , a ničohâ kažýc´ ["-"] ne +/.

*MFF:    a vtarajê zamužým ?

*MFV:    ne , ni zamužým .

*MFV:    žylâ , dva hady , musêc´ , žyla , a tady kinulâ jaho .

*MFV:    kinulâ , ahledzêlâ , što (.) nijakê .

*MFV:    ci jak tam ?

*MFV:    vot , a cjaper (.) mašynu kupilâ (.) i pravy majêc´ .

*MFV:    jana kazalâ , xarošýjê dzjaúčynâ , spakojnâjê (.) i talkovâjê .

*MFV:    a hétâ , kazalâ , trapsa .

*MFV:    tožý , nu jak hétâ , kažu , ni rabotâc´ ?

@New Episode

*MFV:    a to i stažu nja budzêc´ , i ničohâ .

*MFV:    i dzenêh nima , ničohâ ni zârabotâjêš .

*MFV:    čudâ <jak hétâ>[_/] jak hétâ josc´ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)