fam_mi_45

fam_mi_45

@Begin
@Languages:    hybe, rus
@Participants:    MFF Town, MFV Village
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFV:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFV:    pl+brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFV:    brms+pl
@Situation:    Conversation at home
*MFF:    skol´kâ let ?
*MFV:    persname ?
*MFV:    nu , babê persname .
*MFV:    nu , jej (.) semsêt@w (.) sem , jana kažýc´ , semsêt@w sem .
*MFV:    a vo (.) tut f pjatâm pad´´jezdzê (.) byla .
*MFV:    ja z´ jej [_///] čýascen´kâ sjadzelê my z´ jej .
*MFV:    a jana , semsêt@w (.) vtary jej hod , i umirla .
*MFV:    vot (.) tožâ , nu , dzecê byli ú jaje .
*MFV:    dve , musêc´ +...
*MFV:    dva syny i dočkâ , ale jana adna žyla (.) tutâkâ .
*MFV:    na sëmym étažé .
*MFV:    persname âbižajêccý , dz´ve unučkê ú jaje ž , adna (.) u barý rabotâjêc´ , a druhajê nigdze .
*MFV:    i (.) nâkrucilâ sabe (.) dzjacënkâ .
*MFV:    dzjacënkâ tut hadujuc´ , a jana i (.) na rabotu nja xodzêc´ .
*MFV:    i ničohâ , i domâ ničohâ , kažý , nja robêc´ .
*MFV:    dyk persname to , što (.) usë nadâ samoj rabic´ .
*MFV:    i perâd svjatâm kazalâ +...
*MFV:    kažýc´ +"/.
*MFV:    +" usë čystâ pâsciralâ , pâvymyvalâ , pâzavešvâlâ , a jana , hétâ , a ničohâ kažýc´ ["-"] ne +/.
*MFF:    a vtarajê zamužým ?
*MFV:    ne , ni zamužým .
*MFV:    žylâ , dva hady , musêc´ , žyla , a tady kinulâ jaho .
*MFV:    kinulâ , ahledzêlâ , što (.) nijakê .
*MFV:    ci jak tam ?
*MFV:    vot , a cjaper (.) mašynu kupilâ (.) i pravy majêc´ .
*MFV:    jana kazalâ , xarošýjê dzjaúčynâ , spakojnâjê (.) i talkovâjê .
*MFV:    a hétâ , kazalâ , trapsa .
*MFV:    tožý , nu jak hétâ , kažu , ni rabotâc´ ?
@New Episode
*MFV:    a to i stažu nja budzêc´ , i ničohâ .
*MFV:    i dzenêh nima , ničohâ ni zârabotâjêš .
*MFV:    čudâ <jak hétâ>[_/] jak hétâ josc´ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |