fam_mi_37

fam_mi_37

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFE Migrant, MFB Migrant, MFA Migrant, MFF Town

@ID:    hyru|fam|MFE|65;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFE:    be

@L1 of MFB:    be

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFE:    be+ru

@MT of MFB:    be+brms

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFE:    be

@FL of MFB:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFE:    tut raditêlê ni očên´ xacelê .

*MFE:    nu ana takajê tam , takajê bâivajê .

*MFE:    ana tožý juryst .

*MFE:    a on viduščýj vabščé , kaoj-tâ@w (.) hlavnyj .

*MFE:    i vot étâ (.) mâladajê (.) zadumâlâ , značêt , vsju dinastêju da sid´movâ kalenâ najci (.) v arxivê .

*MFE:    (...) my tam vse slušýlê .

*MFB:    ani tam , étâ samâ , ani prydumyvâjuc´ tam bol´šý .

*MFB:    skazkê napišuc´ samê , étâ samâ .

*MFE:    ni znaju , ana gâvarilâ , što vot ana (.) radnju mužý +...

*MFE:    étâ samâ , a +...

*MFE:    tak ana gâvarilâ .

*MFE:    +" a ja pačimu gâvarit ["-"] étâ vot , zânilas´ écêm (.) vaprosâm .

*MFE:    +" adna gâvarit ["-"] jurist , ana takojê tožý pâdavalâ , i f šystom kalenê našla (.) ljudzej , nu , rodstvênêkâú .

*MFE:    tam (.) mnogâ , mnogâ giktarâú zjamli , darstvênnâ .

*MFE:    nu , nu .

*MFE:    i vot étâ zimlja jesc´ tam , gde-tâ tam .

*MFE:    i (.) užé zastrojênâ , tam (.) žyloj masiv , i vsë étâ +...

*MFE:    i vsë ino@w budzêt vâzvraščaccý , da .

*MFA:    nu étâ kak [_//] u litve , âddajut étâ úsë .

*MFA:    a kak žý .

*MFB:    a ú mjane dzed u amerýkê žyú , tožý , možý +/.

*MFA:    a ty nikak ni možýš nâpisac´ , s´jezdzêc´ .

*MFA:    užo daúno b dabilsê i carstvâvâl .

*MFE:    svajo , što zarobêš , to tvajo .

*MFB:    da .

*MFE:    a , étâ , ždac´ kakovâ-tâ nasledstvâ +...

*MFE:    von žý (.) fil´my , <žénš´čênâ s âramatâm kofê>["] , vy ni smotrêcê ?

*MFE:    kak bagactvâ vse xacjat , mamâ .

*MFE:    sam zârabi sibe .

*MFE:    ja dyk i ni xaču tovâ bagactvâ .

*MFE:    i xvacêt , ni dve kiški u čýlavekâ , i plečy adni , plac´jê adno adzenêš .

*MFE:    dverê ta abšarpânyjê , dérmantynâm âbabityjê , a u minja dverê xarošýjê .

*MFB:    i vo kraskâj , snezkâj pakrasêm .

*MFB:    a to tožý žalelâ hrošý .

*MFA:    a sibe zabyú pakrasêc´ .

*MFB:    maje ni krašýnyjê stajac´ try hodâ , dzêryvjannyjê .

*MFA:    +< try , čatyrý hodâ .

*MFE:    u sapožnêkâ sâpahi parvanyjê .

*MFB:    nadâ tožý braccý .

*MFB:    u minja kamuškê na balkonê , tam nadâ srazu štukaturýc´ .

*MFE:    ty dzelâj ljudzêm , a (.) ljudzej najmi sibe .

*MFB:    da , dyk bystréjê budzê , a to sabe budzêš polhodâ dzelâc´ .

*MFE:    u minja syn straicêl´ , syn nêčivo ni delâjêt .

*MFE:    ja jaho dažý ni xaču prasic delâc´ .

*MFB:    syn u maskvu jezdzêú plitku lažyc´ .

*MFE:    i ni raz .

*MFB:    ni raz ?

*MFE:    ni raz vyzyvajuc´ jaho tam znakomyjê .

*MFE:    a u minja scenkâ tut âbvalilâsê , pomnêš , možýt , u tualecê .

*MFB:    a , atkleêlâs´ ?

*MFE:    +" prydzi ty mne zâlažy , vot étâ vot scenkâ âbvalilâs´ .

*MFE:    +" xârašo , xârašo , mamâ .

*MFE:    vtaroj raz pâzvanilâ .

*MFE:    +" da , ja užé plitku zâhatovêl , vsë .

*MFE:    ja ivo@w ždu , ždu , ždu , ždu +...

*MFE:    nu , možý , mesêc prašlo .

*MFE:    patom vot étâ vot , delâlê étâ +/.

*MFB:    kafé .

*MFE:    kafé étâ .

*MFE:    pašla tuda , dvacýc´ tysêč xlopcým dalâ , damoj pryšli , von tak krasivâ zâlažylê .

*MFE:    ja hâvaru +"/.

*MFE:    +" persname , nu , ja plitku pâlažylâ , ni nadâ užé .

*MFE:    +" oj , mamâ , ja j zabyú .

*MFE:    ty , mozâ , jubku sičas prýnisla ?

*MFE:    net .

*MFA:    da ne , jana ni nužnâ .

*MFE:    vot étâ moj syn mladšý , rybak .

*MFE:    étâ distvicêl´nâ on takijê ryby pajmal .

*MFA:    a , takijê ryby pajmal .

*MFE:    tâparom seklê , ja kusok mamê âtsikalâ (.) tâparom .

*MFA:    a kak on takijê pajmaú ?

*MFE:    takijê bal´šyjê .

*MFA:    takijê vyrâslê u nas u bêlarusê ?

*MFB:    karpy .

*MFE:    karpy .

*MFA:    a , karpy .

*MFA:    karpy da .

*MFA:    karpy inahda atkormlênyjê .

*MFB:    pejcê , patom pastavêcê u xâladzil´nêk .

*MFF:    ja takix ni vidêlâ nêkagda dažý .

*MFB:    ani jesc´ pa dvacýc´ kilâhram .

*MFF:    ni budu .

*MFA:    nanâč kofê ni p´´jom .

*MFA:    ja vabščé užé uslyšýlâ , kak écê midzičkê xacjat xudzec´ i (.) ni jidzjat , užé na poluhâladanêjê .

*MFA:    dyk i ja úžé dumâju , nadâ nâčynac´ .

*MFE:    oj .

*MFA:    nadâ , nadâ , lehčy xadzic´ .

*MFE:    mne i tak lëhkâ .

*MFA:    nu , pojdzim (.) pacixu .

*MFA:    zakrytâ u vas , bajicêsê ?

*MFB:    nu dobrâ , spasibâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)