fam_mi_37

fam_mi_37

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFE Migrant, MFB Migrant, MFA Migrant, MFF Town
@ID:    hyru|fam|MFE|65;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFE:    be
@L1 of MFB:    be
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFE:    be+ru
@MT of MFB:    be+brms
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFE:    be
@FL of MFB:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFE:    tut raditêlê ni očên´ xacelê .
*MFE:    nu ana takajê tam , takajê bâivajê .
*MFE:    ana tožý juryst .
*MFE:    a on viduščýj vabščé , kaoj-tâ@w (.) hlavnyj .
*MFE:    i vot étâ (.) mâladajê (.) zadumâlâ , značêt , vsju dinastêju da sid´movâ kalenâ najci (.) v arxivê .
*MFE:    (...) my tam vse slušýlê .
*MFB:    ani tam , étâ samâ , ani prydumyvâjuc´ tam bol´šý .
*MFB:    skazkê napišuc´ samê , étâ samâ .
*MFE:    ni znaju , ana gâvarilâ , što vot ana (.) radnju mužý +...
*MFE:    étâ samâ , a +...
*MFE:    tak ana gâvarilâ .
*MFE:    +" a ja pačimu gâvarit ["-"] étâ vot , zânilas´ écêm (.) vaprosâm .
*MFE:    +" adna gâvarit ["-"] jurist , ana takojê tožý pâdavalâ , i f šystom kalenê našla (.) ljudzej , nu , rodstvênêkâú .
*MFE:    tam (.) mnogâ , mnogâ giktarâú zjamli , darstvênnâ .
*MFE:    nu , nu .
*MFE:    i vot étâ zimlja jesc´ tam , gde-tâ tam .
*MFE:    i (.) užé zastrojênâ , tam (.) žyloj masiv , i vsë étâ +...
*MFE:    i vsë ino@w budzêt vâzvraščaccý , da .
*MFA:    nu étâ kak [_//] u litve , âddajut étâ úsë .
*MFA:    a kak žý .
*MFB:    a ú mjane dzed u amerýkê žyú , tožý , možý +/.
*MFA:    a ty nikak ni možýš nâpisac´ , s´jezdzêc´ .
*MFA:    užo daúno b dabilsê i carstvâvâl .
*MFE:    svajo , što zarobêš , to tvajo .
*MFB:    da .
*MFE:    a , étâ , ždac´ kakovâ-tâ nasledstvâ +...
*MFE:    von žý (.) fil´my , <žénš´čênâ s âramatâm kofê>["] , vy ni smotrêcê ?
*MFE:    kak bagactvâ vse xacjat , mamâ .
*MFE:    sam zârabi sibe .
*MFE:    ja dyk i ni xaču tovâ bagactvâ .
*MFE:    i xvacêt , ni dve kiški u čýlavekâ , i plečy adni , plac´jê adno adzenêš .
*MFE:    dverê ta abšarpânyjê , dérmantynâm âbabityjê , a u minja dverê xarošýjê .
*MFB:    i vo kraskâj , snezkâj pakrasêm .
*MFB:    a to tožý žalelâ hrošý .
*MFA:    a sibe zabyú pakrasêc´ .
*MFB:    maje ni krašýnyjê stajac´ try hodâ , dzêryvjannyjê .
*MFA:    +< try , čatyrý hodâ .
*MFE:    u sapožnêkâ sâpahi parvanyjê .
*MFB:    nadâ tožý braccý .
*MFB:    u minja kamuškê na balkonê , tam nadâ srazu štukaturýc´ .
*MFE:    ty dzelâj ljudzêm , a (.) ljudzej najmi sibe .
*MFB:    da , dyk bystréjê budzê , a to sabe budzêš polhodâ dzelâc´ .
*MFE:    u minja syn straicêl´ , syn nêčivo ni delâjêt .
*MFE:    ja jaho dažý ni xaču prasic delâc´ .
*MFB:    syn u maskvu jezdzêú plitku lažyc´ .
*MFE:    i ni raz .
*MFB:    ni raz ?
*MFE:    ni raz vyzyvajuc´ jaho tam znakomyjê .
*MFE:    a u minja scenkâ tut âbvalilâsê , pomnêš , možýt , u tualecê .
*MFB:    a , atkleêlâs´ ?
*MFE:    +" prydzi ty mne zâlažy , vot étâ vot scenkâ âbvalilâs´ .
*MFE:    +" xârašo , xârašo , mamâ .
*MFE:    vtaroj raz pâzvanilâ .
*MFE:    +" da , ja užé plitku zâhatovêl , vsë .
*MFE:    ja ivo@w ždu , ždu , ždu , ždu +...
*MFE:    nu , možý , mesêc prašlo .
*MFE:    patom vot étâ vot , delâlê étâ +/.
*MFB:    kafé .
*MFE:    kafé étâ .
*MFE:    pašla tuda , dvacýc´ tysêč xlopcým dalâ , damoj pryšli , von tak krasivâ zâlažylê .
*MFE:    ja hâvaru +"/.
*MFE:    +" persname , nu , ja plitku pâlažylâ , ni nadâ užé .
*MFE:    +" oj , mamâ , ja j zabyú .
*MFE:    ty , mozâ , jubku sičas prýnisla ?
*MFE:    net .
*MFA:    da ne , jana ni nužnâ .
*MFE:    vot étâ moj syn mladšý , rybak .
*MFE:    étâ distvicêl´nâ on takijê ryby pajmal .
*MFA:    a , takijê ryby pajmal .
*MFE:    tâparom seklê , ja kusok mamê âtsikalâ (.) tâparom .
*MFA:    a kak on takijê pajmaú ?
*MFE:    takijê bal´šyjê .
*MFA:    takijê vyrâslê u nas u bêlarusê ?
*MFB:    karpy .
*MFE:    karpy .
*MFA:    a , karpy .
*MFA:    karpy da .
*MFA:    karpy inahda atkormlênyjê .
*MFB:    pejcê , patom pastavêcê u xâladzil´nêk .
*MFF:    ja takix ni vidêlâ nêkagda dažý .
*MFB:    ani jesc´ pa dvacýc´ kilâhram .
*MFF:    ni budu .
*MFA:    nanâč kofê ni p´´jom .
*MFA:    ja vabščé užé uslyšýlâ , kak écê midzičkê xacjat xudzec´ i (.) ni jidzjat , užé na poluhâladanêjê .
*MFA:    dyk i ja úžé dumâju , nadâ nâčynac´ .
*MFE:    oj .
*MFA:    nadâ , nadâ , lehčy xadzic´ .
*MFE:    mne i tak lëhkâ .
*MFA:    nu , pojdzim (.) pacixu .
*MFA:    zakrytâ u vas , bajicêsê ?
*MFB:    nu dobrâ , spasibâ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |