fam_mi_39

fam_mi_39

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFB Migrant, MFC Migrant, MFA Migrant

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFB:    be

@L1 of MFC:    be

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFB:    be+brms

@MT of MFC:    be

@MT of MFA:    be

@FL of MFB:    be

@FL of MFC:    be

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home (at the computer)

*MFB:    zdrascê@w .

*MFC:    +< zdrascê@w .

*MFB:    novy kamp´jutârščýk u nas ?

*MFC:    da , intyrnétčýk novy .

*MFB:    cêmnavatâ , navernâ .

*MFC:    narmal´nâ .

*MFB:    xto by minja nâučyú .

*MFB:    u minja na rabocê kampjutâr , no tam (.) cêmpêraturu pastavêc´ , takojê prastojê .

*MFC:    ja tak , ja ni umeju .

*MFC:    vot mne persname (.) vvila , minja (.) ú intyrnét zâhruzilâ .

*MFC:    bo ja ni umeju nâbirac´ , ladnâ , a tak (.) nikak ni zapomnju .

*MFA:    vsë pišýš ?

*MFC:    da .

*MFC:    o ne , maja xarošýjê , ja pajeúšý , ja domâ očýn´ xârašo pajelâ .

*MFA:    étâ bylâ daúno , a ty ž užo skol´kê prâbyla .

*MFC:    nu kakojê ž daúno ?

*MFA:    étâ tabe , troškê pakrépčý , a sabê troškê bol´šý mâlaka .

*MFC:    ladnâ , ja adzin s´jem .

*MFA:    ne , dyk pišy .

*MFA:    (...) ja dumâlâ , ty budzêš domâ , usë xacelâ tabe pâzvanic´ .

*MFA:    u cibja tam nima âhurcoú slučajnâ atkrytyx ?

*MFC:    u minja ne , pâmidory jesc´ atkrytyjê .

*MFC:    dyk ja mahu atkryc´ .

*MFA:    i ja mahu atkryc´ troxlitrovuju , ja ni xacelâ , bo nixto jesc´ nja +...

*MFA:    a litrovyx u mjane úžo nima .

*MFC:    ne , ja dyk litrovyjê ni zâkryvaju .

*MFA:    a ja ž litrovyx mnohâ +...

*MFA:    pačcê (.) v âsnaúnom litrovyjê .

*MFC:    nu , u cibja jesc´ , dze stavêc´ .

*MFA:    malên´kêjê ne .

*MFA:    što malên´kêjê âhurcy , jon žý ž rasciú spical´ny sort .

*MFC:    sën´nê atkrylâ utrâm pâmidory (.) troxê +/.

*MFA:    a ja ž vo i fasol´ zvarylâ , i markoúkê , z hétym , z lukâm nâvalilâ , i vêtčyny tudy upxnulâ .

*MFA:    a jeslê b iščo ahurčýkâ , bylo b (.) troškê ukusnejê .

*MFA:    na rabotu zaútrâ banâčku , vo , na ssabojku .

*MFA:    (..) dyk vot učyra z´jezdzêlê na opt ["] .

*MFA:    luk dârahi , markoúkâ dârahajê .

*MFA:    markoúkâ na našým bazarý čatyrý s pâlavinâj .

*MFC:    markoúkâ da ?

*MFC:    vabščé , ja jak hljanulâ , što ris (.) dva vâsimsot .

*MFC:    ris , âdurec´ , samy dzišovy .

*MFA:    a rys , pêrydalê , budzêc´ dâražac´ .

*MFC:    pjac´ tysêč .

*MFA:    iščé budzêc´ dâražac´ .

*MFC:    da , nadâ nabrac´ , kilâhram dzesêc´ nadâ kupêc´ .

*MFA:    nadâ jexâc´ na vyxadnoj na (.) jeúraopt ["] .

*MFC:    i pa skokâ@w ana tam ?

*MFA:    tam žý ž na mnohâ , étâ samâjê , skidkâ , jak utrâm ranâ .

*MFA:    try (.) ad obščýhâ +/.

*MFC:    (..) jasnên´kâ .

*MFA:    jak na mašynê , mnohâ nâbjaréš .

*MFC:    što try ?

*MFA:    pracéntâ , ad obščýhâ s´kidkâ .

*MFC:    a , at obščýj ?

*MFC:    nu jasnâ .

*MFA:    skol´kê tam cynâ napisânâ , plus jaščé i tak s´kidkâ .

*MFC:    nu jasnâ .

*MFA:    učyra (.) persname jezdzêlâ , ryby : i žarýc´ , i skumbrýjê étâj .

*MFA:    nu , skumbrýjê xarošýjê , vjalikâjê .

*MFA:    tady , étâ samâjê , mukê (.) pêcêkêlâhramovyjê .

*MFA:    pa paketâx rysu , hréčkê , nu , na dvaix s sasedkâj .

*MFC:    nu jasnâ , štob +/.

*MFA:    soku i maslâ , i pivâ .

*MFC:    étâ atkudâ , z bajkal´skâj persname ?

*MFC:    ilê kakajê ?

*MFA:    ne , étâ , što š´´jot .

*MFC:    a , nu jasnâ .

*MFA:    nu i tady úzo na mesêc užo xvatajêc´ .

*MFA:    užo sjuda vxodzêt i pârašok , i xx , i pastâ , vsë , vsë na opcê ["] .

*MFA:    vo , tajê , što nanâč nja jesc´ .

*MFC:    na zdaroúê .

*MFA:    (..) ne , dzeúkê skazalê , narmal´nâ .

*MFA:    skazalâ étâ , u sporcê što sa mnoj zânimajêccý .

*MFA:    skazalâ +"/.

*MFA:    +" ni ú kojêm slučýjê ni xudzejcê .

*MFA:    +" vy ž tady pâxudzejêcê , i lico , i úsë budzêc´ aby-što .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)