fam_mi_68

fam_mi_68

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFF Town
@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFT:    brms
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFT:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFT:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFT:    nu , vrodzê by ni ploxâ .
*MFA:    da , na sto trycýc´ tysêč narmal´nâ .
*MFT:    da , tam , dze mixa .
*MFT:    (..) persname skazalâ , babskê .
*MFA:    nu , babskê , kanešnâ , suxarêk ["] nâzyvajêccý .
*MFA:    daúnej zvalê suxarýkê ["] , <serxê suxarýkê>["] .
*MFA:    +< nu što tam ?
*MFA:    vybiralâ , vybiralâ +...
*MFA:    nu , bliscic´ , krasivy , narmal´nâ .
*MFT:    nu , kakijê mne (.) tam ?
*MFT:    ja hâvaru , takoj .
*MFT:    ja sama vybiralâ .
*MFT:    (...) étâ ú prošlâm hadu na sorâk pjac´ let .
*MFT:    ja hâvaru , pajedzêm i kupêm mne .
*MFT:    i persname pajexâú s namê , pavëz nas .
*MFT:    u étât padzemny parkênh (.) zajexâlê .
*MFT:    jon , navernâ , pervy raz tak jexâú .
*MFA:    tam jesc´ ?
*MFT:    da .
*MFA:    u stalicý ["] jesc´ parkênh padzemny ?
*MFT:    uhu .
*MFA:    a s kakoj stârany ?
*MFA:    attudâvâ , at pedâ ?
*MFT:    da , ad domâ (.) pravicêl´stvâ , srazu zâjižžajêš .
*MFA:    bo ja tada@w slyšýlâ , što budut strojêc´ , no ja (.) nêkada@w ni prýdstaúljalâ .
*MFT:    tam tak xârašo , praúdâ my zâbludzilês´ .
*MFT:    my ni mahli vyjcê (.) pramâ ú stalicu ["] .
*MFT:    ja žý znaju , što tam na každâm étažé vyxâd u parkênh .
*MFT:    a my ni mahli vyjcê , i pryšlos´ padnjaccý na verx .
*MFT:    a úžé sa stalicý ["] my úžé (.) srazu papalê (.) u parkênh .
*MFT:    i tam stokâ@w +...
*MFT:    i (.) znajêš , i ni dorâhâ .
*MFT:    my skol´kâ tam xadzilê (.) i dve tyščý@w zâplacilê vsivo liš .
*MFA:    vsivo mašynu pastavêc´ , a , dyk kaešnâ .
*MFT:    nu , a xadzilê (.) časa dva tak točnâ .
*MFA:    a tak by bajaúsê , dze jana stajic´ , xto jaje tam .
*MFT:    da , dyk jamu nâdajelâ .
*MFT:    jon užé psêxavaú i seú , sjadzeú tam .
*MFT:    ja hâvaru , kak ani ni mohut , vot .
*MFT:    ni znaju , vaš , možý , i xodzêc´ ?
*MFA:    persname , da .
*MFT:    a naš ne .
*MFA:    naš ljubic´ palazêc´ , pa étâ , pâhljadzec´ .
*MFF:    +< ivo@w vabšče ni vycênêš , xužý , čém mamâ .
*MFF:    étâ mamâ ni možýt sa mnoj (.) xadzic´ .
*MFT:    nu da , u stalicý ["] tam dušnâ kak-tâ .
*MFA:    mne tam dyxâc´ nečym , nja to što dušnâ .
*MFT:    kada@w zajdzëš užo ú écê , samê mâhazinčýkê , tam byvajêt vên´ciljacýjê .
*MFT:    tak xoc´ (.) padyšýš , a tak f samom +/.
*MFA:    oj , ja tam jak za pjačén´nêm stajalâ , dumâlâ , bednyjê (.) prâdaúcy .
*MFA:    ja tam kan´ki atbrasyvâlâ .
*MFT:    ja ljublju zâxadzic´ , kâmunarkâ ["] , spartak ["] .
*MFT:    patom vot na nizu atkrylsê étât , <krasny mâzyranên>["] .
*MFT:    patom u (.) krystal ["] ljublju (.) zâxadzic´ .
*MFT:    tam (.) xoc´ pâhljadziš , kakajê vodkâ .
*MFA:    kakijê vodkê ?
*MFT:    i (.) ú nëmân ["] , sciklo xx .
*MFT:    ja vsihda tudâ zâxažu , hljažu .
*MFA:    ja ž nadzejêlâsê u nëmân ["] tady , jak jezdzêlâ u radon .
*MFA:    ale ž na úsë hrošýj ni xvatajêt .
*MFA:    na ikskursêjê u nëmânê ["] kupic´ scikla .
*MFT:    spasibâ vam (.) za čaj .
*MFA:    na zdaroúê .
*MFF:    mamâ , ty našla sân´cimetâr ?
*MFA:    ja ni iskalâ .
*MFT:    vot f céntâr , što my zâxadzilê s persname .
*MFT:    u (.) <haračý šýkalad>["] tam zašli na kâmunarku ["] .
*MFT:    dyk ja hâvaru +/.
*MFA:    i ja xadzilâ .
*MFT:    +" pašli za kanfetâmê sxodzêm .
*MFT:    a tam da čýtyrox , a my ni uspelê .
*MFA:    a , ty sën´nê imelâ vidu .
*MFT:    sën´nê .
*MFA:    ad planarâ ["] pjaškom (.) i ja raz zâxadzilâ .
*MFT:    da , za sêminamê my tuda vo pajexâlê .
*MFT:    tuda , u étât planar ["] .
*MFT:    a , dyk my zašli v étât , <haračý šýkalad>["] .
*MFT:    ja hâvaru +"/.
*MFT:    +" nu , pašli s praznêkâm (.) pazdravêmsê .
*MFT:    dyk my s´ nej úzjalê haračý šýkalad sa sliúkâmê (.) i kofê s kân´jakom .
*MFA:    stokâ@w mnohâ ?
*MFT:    nu , pa šésc´ tysêč , narmal´nâ .
*MFT:    dyk ja vot i (.) ni halodnâjê .
*MFA:    da , kanešnâ , étât šýkalad taki sytny .
*MFT:    (..) a ja jej pâzvanilâ , sprašývâju , sêmina da skal´ki ú ix na altajskâj .
*MFT:    ana tam žyvët rjadâm .
*MFT:    âdnakomnâtnâjê ž u ix kvarcirâ .
*MFT:    i vo dočkâ žamuž vyšlâ .
*MFA:    +< nu , što dočkâ zamuž vyšlâ , vot étâ ?
*MFA:    pra étu ty hâvarylâ ?
*MFT:    da .
*MFA:    a ja ž ni pra étu padumâlâ .
*MFA:    ja dumâlâ , što dze ú časnym domê .
*MFT:    a , persname .
*MFA:    nu , s toj ja dumâlâ vy jezdzêlê .
*MFT:    ne .
*MFT:    a u persname (.) râsijanên , jon sam s ivanâúskâj oblâscê .
*MFT:    i jaje ž , kak hâvaryccý , pa blatu +/.
*MFA:    zamuž atdalê .
*MFT:    nu , zamuž atdalê (.) pa rodstvênnâmu .
*MFT:    étâ jejnâhâ dzjadz´kê tam , karočý , cëtkâ byla zamužým .
*MFT:    a étâ jahony rodstvênêk .
*MFT:    nu jon , pâlučajêccý , jej ni kroúny .
*MFT:    étâ jejnâj cëtkê (.) mužyka plimjan´nêk kakoj-tâ .
*MFT:    pâznakomêlê , jej tak nadâ bylâ zamuž bystréj .
*MFT:    i prývjazli jaho , i sasvatâlê (.) ú minsk .
*MFT:    a on élektrýk .
*MFT:    nejkê cexnêkum zakančývâú .
*MFT:    nu , persname skazalâ , sën´nê hâvaryt +...
*MFT:    jej (.) pryšlo na étâj nidzelê (.) pis´mo , ana z stajit na strojku .
*MFA:    +< javêccý na strojku ?
*MFT:    da , prýdlahajut u lošýcý strojêc´ .
*MFA:    da , tot dom , u katory use pâatkazyvâlês´ .
*MFA:    tam , étâ samâ , dvescê mil´jonâú .
*MFT:    tyščý@w čytyrýstâ dolârâú za (.) kvadratny metâr .
*MFA:    +< da , dvescê mil´jonâú za étu dvuxkomnâtnuju kvarciru .
*MFT:    a ja hâvaru +"/.
*MFT:    +" skokâ@w úsivo ?
*MFT:    ana +"/.
*MFT:    +" atkudâ ja znaju ?
*MFA:    dvescê s lišnêm mil´jonâú .
*MFT:    ja hâvaru +"/.
*MFT:    +" dyk što ?
*MFT:    +" pajdu atkazâvâccý .
*MFT:    +" jeslê narmal´nyjê havorýc´ ["-"] sâstajacêl´nyjê âtkazalêsê , dyk što ž mne ?
*MFA:    da , dyk dze ž jana budzêc´ brac´ ?
*MFA:    jej ni daduc´ stol´kê krydzitu , što jana budzêc´ ni atkazyvâccý .
*MFT:    hâvaryt , u šýbanax +/.
*MFA:    da , ú šýbanax tožý vot .
*MFT:    +< tam šyssot šyjsjat@w , pa-mojmu .
*MFA:    da , dyk tam bystrâ râsxvatalê .
*MFA:    vot bednym ni prýdlažylê , samê .
*MFT:    čivo im tak dolhâ ?
*MFT:    nu vot étâ on pâlučal sibe (.) kvarciru .
*MFA:    +< dolhâ ž stajac´ .
*MFT:    on tada@w znajêš kuda ustrojêúsê ?
*MFT:    f <stroj trést>["] , vot étât , byú (.) na pârcizanskâm .
*MFT:    on sjuda jak pryjexâú , u minsk , srazu pašoú tuda .
*MFA:    da , tut žý ž mnohâ .
*MFT:    i jamu dalê étu kvarciru .
*MFT:    pâlučajêccý , hétâ jahonâjê kvarcirâ .
*MFT:    a anâ ž tožý na zavodzê (.) doúhâ .
*MFA:    nu , a ni stânavilâs´ , ni stajalâ , ni dumâlâ prostâ .
*MFT:    da ne , navernâ .
*MFA:    što , dumâjêš , stajalâ ?
*MFA:    oj , ja ni znaju , adni stajac´ z (.) semsêt@w , étâ samâvâ , kakovâ-tâ hodâ .
*MFA:    semsêt@w pjatâvâ , semsêt@w šystovâ , i nikak ni dajuc´ .
*MFA:    a druhijê stajac´ , pastalê nidaúâ , i dajuc´ .
*MFA:    tam mafêjê kakajê-tâ , ni panjatnâ .
*MFT:    nu , xacja ana (.) pânačalu rabotâlâ na bazê , vo tam na platonâvâ , muzykal´nâj .
*MFA:    vot vidzêš , pravêl´nâ .
*MFT:    možýt , ana ni srazu na zavodzê .
*MFA:    kanešnâ .
*MFT:    a patom ana pašla , nu da .
*MFA:    nu , a patom na zavodzê iščo ni ú pervyj hod stalâ .
*MFA:    srazu ž ni stavêlê , nadâ bylâ prârabotâc´ try hodâ .
*MFT:    pâtamu šta ja ú ijo@w sprašývâju +"/.
*MFT:    +" persname , kada@w tabe ž kvarciru ?
*MFT:    +" skazalê , čyrýz try hodâ (.) tol´kê vydzêl´juc´ .
*MFA:    da , da .
*MFT:    ja hâvaru +"/.
*MFT:    +" čaho tak doúhâ ?
*MFT:    nu , persname jejnâjê pašla na kalësnyjê (.) cêhačy .
*MFT:    tam tožý , navernâjê , stalâ , nu , alê +/.
*MFA:    tam , navernâjê , cjaper njama , a možý , jesc´ , ja dažý ni znaju .
*MFA:    jana kak mâladajê sjam´´ja .
*MFA:    jany ž mohuc´ u rýspalkomê stac´ .
*MFA:    ja ž persname našu tožý pastavêlâ (.) jak sjam´´ju mâladuju .
*MFT:    vot .
*MFT:    nu što , pajdu .
*MFT:    a naš [_/] naš pajexâú na (.) axotu .
*MFA:    +< za pârasënkâm ?
*MFT:    za kâbanom .
*MFT:    i zvonic´ sën´nê u dzevêc´ (.) mne +"/.
*MFT:    +" šéf , lëlêk (.) hatoú , usë budzêc´ (.) u paradkê .
*MFT:    +" lëlêk sidzic´ na zadnêm sidzen´jê .
*MFT:    a ja hâvaru +"/.
*MFT:    +" i skol´kâ lëlêk zavesú ?
*MFT:    sto dvacâc´ dzevêc´ kilâhram .
*MFA:    oho !
*MFT:    kaban , vjazuc´ užo k macêrý , tam jany jaho (.) smaljac´ .
*MFA:    +< a (.) attudâvâ +...
*MFA:    u macêrý buduc´ ?
*MFA:    ja dumâlâ , cibe prypruc´ .
*MFT:    +< da , tam žý ž vady pahréc´ u banê tam +...
*MFT:    dyk ja hâvaru +"/.
*MFT:    +" nu , vy z , étâ , i damoj jedz´cê .
*MFT:    +" a pâmjanuc ?
*MFA:    užýs .
*MFT:    jo majo , ja hâvaru , buduc´ sjadzec´ tam dva dnja ščas@w , jescê tojê mjasâ .
*MFT:    a tam žý ž svjakroú , plimjan´nêk .
*MFA:    +< nu , brat .
*MFT:    persname .
*MFT:    nu , jon skazaú , zaútrâ pryjeduc´ , dnëm .
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page