fam_mi_51

fam_mi_51

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFF Town, MFP Migrant

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of MFT:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFP:    brms

@MT of MFT:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@MT of MFP:    be+brms

@FL of MFT:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFP:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFT:    a ja vam zvanilâ .

*MFA:    kada@w ?

*MFT:    damoj .

*MFA:    sivodnê ?

*MFT:    nu .

*MFA:    jak pryšla s raboty ?

*MFT:    ne , nidaúnâ , minut dvacýc´ nazad .

*MFA:    na ulêcý bylê , ždalê persname , persname addac´ .

*MFT:    persname skazaú , što ty (.) na ulêcý huljajêš .

*MFT:    ja dumâju , nu ladnâ , papozžý pâzvanju .

*MFA:    u nas prablemy , majêč´ku padrézâc´ nadâ .

*MFT:    nu (.) pašli meryc´ .

*MFF:    ne , ja ijo@w pamerêlâ tak .

*MFT:    a , ty jijo pamerýlâ ?

*MFF:    ja tam zâkalolâ bulavkâj , tam , nu , patom pâdravnjac´ .

*MFF:    zdrastvujcê .

*MFP:    zdaroú .

*MFA:    i ni dahnac´ , kažu , tak bystrâ bjahuc´ .

*MFP:    što ?

*MFA:    dzenêžkê .

*MFP:    a , vsihda malâ budzêc´ .

*MFP:    (..) mne ciper spakojnâ možnâ pâsjadzec´ .

*MFA:    jasnâ .

*MFA:    dyk ty v otpuskê iščo ?

*MFP:    da ne , užé pašoú .

*MFA:    užé pašoú na rabotu ?

*MFA:    a , ty mnohâ ni bral ?

*MFA:    nu jasnâ , nu panjatnâ .

*MFA:    a u vas užé tam xvastâlês´ , pečê pastavêlê xarošýjê , lic´jo (.) at nas zabralê .

*MFA:    dzeúkê žalâvâlês´ , užé kalymâ net .

*MFP:    da ne , nijakêx pičéj u nas ni stavêlê .

*MFA:    nu ja ž užé ni rabotâju , ni znaju , mne tak raskazyvâlê .

*MFP:    da ne , kak bylê my hrjaznyjê +...

*MFP:    lic´jo zabralê , pâtamu šta (.) u vas ârhanêzavalê vtaruju smenu .

*MFA:    +< nu vot vidzêš , nu pranêkê žý , zabralê , budut žý čém-tâ lic´ .

*MFF:    +< nu , ja tak prêblizicêl´nâ pamerêlâ , takoj dlinny .

*MFP:    to žý samâjê , tokâ@w štoby rabotâ byla vtaruju smenu .

*MFA:    nu panjatnâ , pânimaju .

*MFA:    ja (.) imeju vidu , što žalezzê , ano takojê cénnâjê , takojê xarošýjê .

*MFA:    našý dzeúkê stokâ@w dzenêh zârabatyvâjut .

*MFT:    sivodnê ni zdzelâju .

*MFF:    ne , dyk ano ni harit .

*MFT:    nu , xârašo , xârašo .

*MFF:    ja dažý tak prêblizicêl´nâ pamerêlâ , nu , što b dze-tâ takoj dlinny .

*MFT:    tak v hatovâm vidzê +/.

*MFF:    nu .

*MFT:    +, štob bylâ .

*MFA:    nu što novâhâ ?

*MFA:    dyk vy užé slažylê ce broúnyškê ?

*MFA:    ne iščo +/.

*MFP:    da .

*MFA:    +, tak pâskidalê .

*MFP:    slažylê .

*MFP:    slažylê ?

*MFP:    slavâ bohu , nu da zimy nadâ nakryc´ , kanešnâ .

@New Episode

*MFP:    tožý ž prablemy .

*MFP:    nu skol´kâ iščo étu usjakuju muru +...

*MFP:    ne , dyk écê iščo +/.

*MFA:    staryjê xarošýjê , da ?

*MFP:    +, staryjê narmal´nyjê .

*MFA:    a ja dumâlâ , novyjê nadâ dâkupac´ .

*MFA:    nu jasnâ , tol´kâ adzin šyfêr .

*MFP:    +< nam nakryc´ čym-nibudz´ .

*MFA:    tol´kâ krasivuju čýrypicu étu užé nadâ .

*MFA:    čarapicu , tut na šyfêr užé ni xvatajêt .

*MFA:    ana , navernâ , ni na mnohâ darožý šyfêru , šyfêr sičas dârahoj , ščas@w staú .

*MFP:    alê skol´kâ ?

*MFP:    dvinacýc´ dz´vescê , pa kalxozê jak jezdzêú , nu trynacýc´ .

*MFA:    nu , za list ?

*MFP:    nu kanešnâ , da .

*MFA:    za što ?

*MFP:    nu za list .

*MFA:    za list , ja i hâvaru , za list , nu , nu vot .

*MFP:    a č´ýrapicý skokâ@w ?

*MFA:    a čêripicý za metr tožý pitnacýc´ tysêč .

*MFP:    nu tak vot , nu , a étâ ž bol´šý .

*MFA:    list bol´šý , čym metâr ?

*MFA:    kanešnâ ž net .

*MFP:    bol´šý .

*MFA:    da ?

*MFP:    bol´šý .

*MFP:    on , metâr , semsêt@w pjac´ na (.) metâr , pitnacýc´ , navernâ .

*MFT:    dy što , tady try lista , i úsë ?

*MFA:    nu da , try lista .

*MFP:    +< dva s pâlavinâj .

*MFT:    my xacelê znajêš što ?

*MFT:    étâ ja (.) persname hâvarylâ , ândulin (.) kakoj-tâ sičas jesc´ .

*MFT:    lëhkê takoj šyfêr , c´vitnoj on .

*MFA:    da , nu vo .

*MFT:    vot zilënên´kêj .

*MFP:    trycýc´ šésc´ tysêč metr .

*MFA:    nu hdze ty takojê (.) slyšýú ?

*MFP:    ty vabščé ni znajêš , nu dyk , a vo +/.

*MFT:    ty +"/.

*MFT:    +" šyfêr , šyfêr +...

*MFT:    možnâ rubirojdâm nakryc´ paka , vrémênnâ , a patom na sleduščýj hod +/.

*MFA:    +< da , pâcixon´ku .

*MFT:    +, čýrypicýj .

*MFA:    ljudzê ž tak i strojêt , pâcixonêčku xx .

*MFA:    adzin hod to , druhoj hod zabor , trécê hod tam (.) što-tâ iščo , parnik tam iščo .

*MFA:    ščas@w u zubronkâx vo moznâ vypêsâc´ na prycépâx mitalâ na parnik .

*MFA:    vsem ilê net , ni znaju , persname (.) neštâ tam +/.

*MFT:    na parnik ?

*MFA:    šyssot tysêč pâlučajêccý , nu , na bal´šoj .

*MFA:    on skokâ@w tam meryl ?

*MFT:    nu , étâ užé patom .

*MFP:    da , patom .

*MFA:    kanešnâ , étâ kada@w sjadzec´ budzêcê na pen´sêjê domâ i smatréc´ ivo@w , tot parnik , tam pâkradut vsë : i parnik , i (.) žalezâ .

*MFP:    +< ni pâkraduc´ , jaho ž nadâ pâlivac´ .

*MFA:    oj , xarošýj parnik svarujut .

*MFA:    dažý , ty što , dzirev´jê varujut , vykapyvâjut .

*MFA:    a pâlivac´ častâ , persname , ni pâlivajêc´ pâmidory častâ .

*MFT:    +< persname , ty ščas@w âddyxajêš , da ?

@End

(Stand: 20.04.2022)