fam_mi_75

fam_mi_75

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFH Migrant, MFF Town, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFH:    brms

@MT of MFF:    be

@MT of MFA:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home (while cooking)

*MFH:    cëcê persname , paprobujcê .

*MFF:    a kak vy ijo@w dzelâjêcê ?

*MFH:    dva xx , pâluč´ajêccý , pjac´ +...

*MFH:    pjac´ stalovyx ložýk , étâ , muki , pjac´ (.) smitany .

*MFF:    ty tak ni dzelâjêš ?

*MFH:    ne , nu , s mâjanézâm .

*MFF:    tut s čém ?

*MFF:    biz mâjanézâ ?

*MFH:    nu , smitanâ mestâ@w .

*MFH:    prostâ ano (.) pyšnej , nu .

*MFH:    ja ix +...

*MFH:    ja dažý dze-tâ +...

*MFH:    ja vabščé domâ vsë vot tak .

*MFH:    z´dzes´ užé (.) ja (.) pryneslâ svaju knigu .

*MFH:    cëcê persname , nu ja domâ tožý nêkagda , ni bulkê , ni pêrahi , nêčyvo , vsë na hlaz .

*MFH:    zâmisilâ ja cestâ , č´ustvuju , što ano bylâ takojê , ni tuhojê , ni vjazkâjê .

*MFH:    nu , kak hâvarjat , rukoj (.) čustvujêš .

*MFH:    nu i vsë , a (.) âstal´nyjê +...

*MFH:    nu , tam (.) jesc´ iš´čë , pâlučajêccý +...

*MFH:    što ja hâvarilâ ?

*MFH:    dva jajca , sto hram (.) pivâ (.) i (.) iščo i muka .

*MFH:    ano očên´ vzduvajêccý .

*MFH:    ano znajêcê , ano vâldyrjamê .

*MFH:    ani takojê +...

*MFH:    ne , tut nadâ uviličêc´ .

*MFH:    jano (.) jak čuc´-čuc´ bolêj , nâčynajê haréc´ .

*MFH:    (..) nu tokâ@w solê ni znaju , my tak .

*MFF:    vkusnâ , mne sam étât blin nravêccý .

*MFH:    ja kažu , što (.) smitanâ .

*MFH:    ja paslednêjê vrémê kurýcu dažý ni ú mâjanézê , u smitanê .

*MFH:    na noč , tak nâmaxnuú , kak i s´ cestâm , tam čêsnaka , vsivo , i ú smitanê , i patom v duxovku .

*MFH:    i očên´ tak davol´nâ .

*MFH:    vot v étâm vkusnâ (.) jazyk âtvarnoj .

*MFH:    i znajêcê , kak abyčnâ +...

*MFH:    možnâ takim kusoč´kâm , a možnâ +...

*MFH:    znajêcê , kak možnâ ?

*MFH:    vot takimê (.) dlin´nên´kêmê , kak salomkâ ano palučêccý .

*MFA:    +< da , krasivâ budzêt .

*MFH:    da , kakoj sous iščé tuda idzët ?

*MFF:    xvacêt âdnavo .

*MFH:    (..) nu muki ja úžo ni dâbaúljalâ serâj , ni tak hustâ budzê .

*MFH:    (..) vy samê možýcê vsë étâ iščo lučšý , čém (.) prâfêsêanal .

*MFH:    ja úžo (.) ú sadzêku at vsivo atvyklâ .

*MFH:    ja domâ (.) malym kuplju (.) pačku tvorâhâ , pačku žýlacinâ , vsë , paket smitany .

*MFH:    tvorâh , pa cipu snižok ["] .

*MFH:    vsë .

*MFH:    i žýlacin ja étât , bystrârâstvarimyj , râstvarilâ , tuda (.) tvorâh , vânilin , smitanu .

*MFF:    nu , mne tožý takojê nravêccý .

*MFH:    nu , i úsë [_/] úsë zbilâ .

*MFH:    zbilâ vsë , i vsë , i srazu razlilâ .

*MFH:    i ano srazu zâstyvajêt , vot (.) jeslê na maroz vynosêš .

*MFH:    a sverxu (.) tožý samâ , kakaâ (.) s mâlakom .

*MFH:    a što tam dzelâc´ ?

*MFH:    ščas@w bystrârâstvarimyj étât žýlacin , tvorâh sa smitanâj i vânilin .

*MFH:    vânilin , on xx âramat takoj dajot , i vsë .

*MFH:    i smitanâ s tvorâhâm , i žylacin tuda , i tak (.) ven´čêkâm zbic´ .

*MFH:    ana tada@w takajê vot , bolêjê +...

*MFH:    tvorâh , kada@w takoj žýrnavaty , dyk ano (.) écêx krupinâk ni vidnâ .

*MFH:    dyk my , pâlučajêccý , dzelâlê klëckê : mankâ , muka i (.) kraxmal .

*MFH:    dzelâlê cestâ i tuda zâvaračêvâlê mjasâ , i patom atvarêvâlê .

*MFH:    i vkus kak âtvarnovâ kartofêlê , kak kartofêlê , tol´kâ svetlên´kêjê .

*MFH:    prêstavljajêcê , kartoškâj tam i ni paxlâ .

*MFH:    pâluc´ajêccý , ani raskatyvâlê tonkêjê , kak pil´menê , nu tol´kâ tam kraxmal , byla muka i mankâ .

*MFH:    i zaščypâvâlê , i pâlučylêsê klëckê .

*MFH:    a na vkus vot ani +...

*MFH:    ix âtvarilê +...

*MFH:    u nas dzelâjut ix s kartofêlê .

*MFH:    no na vkus očýn´ vkusnyjê .

*MFH:    no vot žý vydumâjuc´ ljudzê !

*MFH:    u nas vsigda +...

*MFH:    u nas (.) xaj any buduc´ i cêmnavatyjê , no vsigda klëckê bylê .

*MFH:    u nas ix abžarýt , a patom iščo (.) sa smitanâj patušýt .

*MFH:    ani ni râspadajuccý , i očýn´ , davolê xârašo .

*MFH:    u nas što b ni bylâ : i bratâ vjasel´lê , i sjastry bylê , i , što vy , biz étâvâ karonnâvâ bljudâ (.) kak étâ ?

*MFH:    (...) maja mamâ vsë (.) kak-tâ tožý , nimnogâ ú cescê +...

*MFH:    kak-tâ i biz cestâ (.) écê âkâraka (.) ú pičy zâpikalê , a patom iščo tak prêžymalê .

*MFH:    nu , i ciljač´jê takijê .

*MFH:    u minja mamâ spec pa ruletâm byla , ana kakijê xočýš nakrucêt , nâatvarêvâjêt .

*MFH:    pânâžymajêt tak xârašo , ani patom tak réžuccý xx .

*MFH:    (...) i vot tak étâ , što babuškâ persname , ana tožý , ana úsju žyzn´ pêrahi úsim pikla , úsjamu sjalu .

*MFH:    sabe adzin astavê , a úse (.) pârâzdaje .

*MFH:    a vy mne tut xoc´ râžanoj dajcê muki , tam užo +...

*MFH:    tut belâjê cestâ , a tam +...

*MFH:    jakajê raznêcý ?

*MFH:    možý , úžo pêrylic´ maslâ sjuda , na étâj dažarýc´ .

*MFH:    šob ni porcêc´ dažý maslâ užé .

*MFH:    ja dumâju , dažarým .

*MFH:    nu što tut , try skâvârady , navernâ .

@End

(Stand: 20.04.2022)